[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu để xuất các định hướng chiến lược và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc - Cơ hội thách thức và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu để xuất các định hướng chiến lược và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc - Cơ hội thách thức và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ, THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ NĂM 2006
1. TỔNG QUAN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HÀN QUỐC
2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ NĂM 2006
2.1. Xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc ra thị trường thế giới
2.2. Nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc và cơ hội cho các nước xuất khẩu vào Hàn Quốc
3. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG VÀ TIỀN TỆ CỦA HÀN QUỐC
3.1. Chính sách ngoại thương của Hàn Quốc
3.2. Chính sách tiền tệ của Hàn Quốc
4. QUAN HỆ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC-ASEAN
4.1. Quan hệ hợp tác kinh tế Hàn Quốc-ASEAN
4.2. Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc-ASEAN (AKFTA)
5. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC
5.1. Kinh nghiệm của Thái Lan
5.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ NĂM 2006
1. MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM-HÀN QUỐC
2. FDI CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC
3. VIỆT NAM XUẤT KHẨU VÀO HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ NĂM 2006
4. VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001-2005 VÀ NĂM 2006
5. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC NĂM 2007
6. TÌNH HÌNH NHẬP SIÊU TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-HÀN QUỐC
7. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC
7.1. Tác động tích cực
7.2. Hạn chế
CHƯƠNG III: ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SANG HÀN QUỐC – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
1. SO SÁNH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC VÀ HÀN QUỐC VỚI VIỆT NAM
1.1. So sánh chính sách tiền tệ và ngoại thương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc
1.2. So sánh tình hình xuất nhập khẩu của Trung Quốc và Hàn Quốc với Việt Nam
2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1. Định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam đến 2010
2.2. Định hướng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp
2.3. Năng lực cạnh tranh của một số ngành, sản phẩm công nghiệp
3. ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
3.1. Quan điểm và những định hướng lớn hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn tới
3.2. Định hướng xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc
4. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
4.1. Đối với doanh nghiệp
4.2. Các giải pháp về cơ chế, chính sách
4.3. Các giải pháp đối với từng sản phẩm cụ thể
5. KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan