[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khử sắt trong quặng Cromit nâng cao môđun Cr2O3/FeO lên 3,5 cung cấp luyện Fero-Crom

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khử sắt trong quặng Cromit nâng cao môđun Cr2O3/FeO lên 3,5 cung cấp luyện Fero-Crom
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Sự cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và ở Việt Nam
1.4. Sơ đồ công nghệ nghiên cứu
1.5. Nội dung nghiên cứu
1.6. Thiết bị và phương pháp nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾ CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT RỒI TUYỂN TỪ VÀ TUYỂN HOÁ
2.1. Yêu cầu nguyên liệu cho luyện ferocrôm cao
2.2. Cơ sở của quá trình hoàn nguyên kim loại hoá quặng crômit
2.3. Cơ sở của quá trình tuyển từ tách sắt từ quặng cromit đã thiêu kim loại hoá
2.4. Cơ sở của quá trình tách sắt trong cromit đã KLH bằng hoá chất
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu thành phần và dạng tồn tại của nguyên liệu
3.2. Kết quả nghiên cứu về hoàn nguyên kim loại hóa
3.3. Kết quả nghiên cứu tuyển từ quặng cromit đã kim loại hóa
3.4. Kết quả nghiên cứu hóa tuyển
3.5. Kết quả thử nghiệm quy mô phòng thí nghiệm mở rộng
3.6. Nấu thử Fero Crôm từ quặng đã khử bớt sắt
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan