[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu luận cứu khoa học cho các chính sách và giải pháp xây dựng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu luận cứu khoa học cho các chính sách và giải pháp xây dựng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
I.1 Bối cảnh đề xuất vấn đề
I.2 Nội dung nghiên cứu
I.3 Phương pháp nghiên cứu
I.4 Tổng quan tình hình phát triển thị trường công nghệ các nước trên thế giới
I.4.1 Hiện trạng phát triển của thị trường công nghệ ở Trung Quốc
I.4.2 Hiện trạng phát triển của thị trường công nghệ ở Hàn Quốc
I.4.3 Hoạt động chuyển giao và thương mại hoá công nghệ ở CHLB Đức
I.4.4 Tổ chức hội chợ kinh tế (có nội dung công nghệ) ở các nước
I.4.5 Nhận xét chung
I.4.6 Bài học rút ra
PHẦN II: CƠ SỞ KHOA HỌC, YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM
II.1 Cơ sở khoa học hình thành và phát triển thị trường KH&CN
II.1.1 Khái niệm thành quả KH&CN (sản phẩm KH&CN)
II.1.2 Chuyển hoá thành quả KH&CN và chuyển giao công nghệ
II.1.2.1 Chuyển hoá thành quả KH&CN
II.1.2.2 Chuyển giao công nghệ
II.1.2.3 Quản lý chuyển hoá thành quả KH&CN, chuyển giao công nghệ
II.1.3 Thị trường KH&CN
II.1.3.1 Khái niệm thị trường công nghệ
II.1.3.2 Các yếu tố cơ bản của thị trường KH&CN
II.1.3.2 Các hoạt động chủ yếu trên thị trường KH&CN
II.1.3.3 Chức năng của thị trường KH&CN
II.1.3.4 Đặc điểm của thị trường KH&CN
II.2 Các nhân tố thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường KH&CN
II.2.1 Năng lực sáng tạo của bên “cung”
II.2.2 Nhu cầu và năng lực tiếp nhận công nghệ của bên “cầu”
II.2.3 Nhu cầu phát triển các tổ chức môi giới, tiếp thị, tư vấn và hỗ trợ phát triển
II.2.4 Hệ thống văn bản pháp lý về thị trường KH&CN
II.2.5 Môi trường phát triển kinh tế - xã hội và chính sách phát triển KH&CN
PHẦN III: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM VÀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ ĐẢM BẢO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
III.1 Thực trạng tổ chức và hoạt động của thị trường KH&CN ở Việt Nam thời gian qua. Những kinh nghiệm bước đầu
III.1.1 Thực trạng
III.1.2 Nguyên nhân thị trường khoa học & công nghệ Việt Nam chưa phát triển
III.1.3 Những kinh nghiệm bước đầu có thể rút ra
III.2 Các chính sách, cơ chế về quản lý hoạt động KH&CN
III.2.1 Chính sách đầu tư và phát triển nghiên cứu KH&CN
III.2.2 Chính sách khuyến khích chuyển giao và ứng dụng thành tựu KH&CN
III.2.3 Chính sách và cơ chế quản lý các nguồn lực KH&CN
III.3 Các chính sách, cơ chế về kinh tế có liên quan
III.3.1 Chính sách đối với đầu tư đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
III.3.2 Chính sách tài chính liên quan đến khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ
III.3.3 Cơ chế quản lý kinh tế liên quan đến khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ và tiếp nhận chuyển giao thành tựu KH&CN của trong nước
PHẦN IV: KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM
IV.1 Một số chính sách, cơ chế thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường KH&CN
IV.1.1 Chính sách và cơ chế phát triển năng lực sáng tạo công nghệ của các tổ chức KH&CN
IV.1.2 Chính sách và cơ chế đối với khu vực sản xuất, ứng dụng công nghệ
IV.2 Xây dựng và tổ chức một số mô hình thị trường KH&CN ở Việt Nam
IV.2.1 Xây dựng một số mô hình chợ công nghệ và thiết bị
IV.2.2 Phối hợp thí điểm tổ chức thị trường KH&CN theo mô hình thích hợp
IV.3 Một số giải pháp cụ thể cho việc tổ chức thị trường KH&CN ở Việt Nam
IV.3.1 Xây dựng cơ chế quản lý thị trường KH&CN ở Việt Nam
IV.3.2 Xây dựng cơ chế quản lý hoạt động môi giới
IV.4 Tăng cường vai trò điều tiết và quản lý của Nhà nước đối với thị trường KH&CN
IV.4.1 Điều tiết thị trường KH&CN bằng các chính sách
IV.4.2 Xây dựng trật tự thị trường
IV.4.3 Lưu thông và mở cửa thị trường
IV.4.4 Cung cấp thông tin thị trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan