[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
1.2. Giáo dục đại học và sự hài lòng của sinh viên
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp và mô hình nghiên cứu
2.2. Thiết kế nghiên cứu
CHƯƠNG 3: TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả thống kê
3.2. Thống kê những ý kiến ngoài bản câu hỏi của sinh viê
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận và bàn luận
4.2. Một số kiến nghị
4.3. Những hạn chế và phương hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan