[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ mạng vinaphone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ mạng vinaphone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tóm tắt các công trình nghiên cứu về sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thông tin di động.
1.2. Cơ sở hình thành nghiên cứu.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu.
1.4. Phạm vị, phương pháp và đối tượng nghiên cứu.
1.5. Những đóng góp mới của nghiên cứu.
1.6. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.
1.7. Cấu trúc luận văn.
Chương 2:  SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HAFNG
2.1. Giới thiệu.
2.2. Dịch vụ thông tin di động.
2.3. Sự hài lòng khách hàng.
Chương 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG
3.1. Giới thiệu.
3.2. Tình hình hoạt động của Công ty Vinaphone trên thị trường Đà Nẵng và sự cần thiết phải phải nghiên cứu mô hình sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thông tin di đôạng mạng Vinaphone.
3.3. Qui trình nghiên cứu.
3.4. Thiết kế nghiên cứu.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Giới thiệu.
4.2. Mô tả phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu.
4.3. Kết quả thông kê mô tả.
4.4. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha.
4.5. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA).
4.6. Mô hình hiệu chỉnh.
4.7. Phân tích hồi qui đa biến.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan