[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hình thành este thơm trong quá trình lên men hạt cà phê tươi bằng vi khuẩn lactic

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hình thành este thơm trong quá trình lên men hạt cà phê tươi bằng vi khuẩn lactic
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về cây cà phê.
1.2. Hệ sinh vật tham gia quá trình lên men hạt cà phê.
1.3. Môi trường dinh dưỡng và môi trường thực nghiệm nuôi cấy các chủng giống.
1.4. Quá trình sinh tổng hợp tạo hương cà phê.
1.5. Quy trình sản xuất cà phê thóc hiện nay.
1.6. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực của đề tài nghiên cứu.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả phân lập và thuần chủng giống.
3.2. Kết quả lựa chọn môi trường.
3.3. Kết quả xác định hình thái của vi khuẩn.
3.4. Kết quả khảo sát khả năng chuyển hóa đường thành acid lactic, sự hình thành ete trong quá trình lên men và động thái sinh trưởng của các chủng vi khuẩn lactic được phân lập.
3.5. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành este thơm trong quá trình lên men định hướng.
3.6. Định danh các cấu tử tạo hương có trong khối hạt cà phê nhân sau quá trình lên men có định hướng và cà phê nhân thương phẩm.
3.7. Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất cà phê nhân bằng quá trình lên men có định hướng từ cà phê hạt tươi.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan