[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng bằng bồn trữ lạnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng bằng bồn trữ lạnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH
1.1. Tình hình sử dụng công nghệ tích trữ lạnh (CNTTL) trên thế giới.
1.2. Tiềm năng và xu hướng phát triển của tích trữ lạnh trong hệ thống điều hòa không khí tại Việt Nam.
1.3. Nguyên lý chung và phương pháp tích trữ lạnh.
1.4. Các chất trữ lạnh.
1.5. Các công nghệ và sơ đồ tích trữ lạnh.
Chương 2: NGUYÊN CỨU, TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TÍCH TRỮ LẠNH
2.1. Đánh giá và lựa chọn công nghệ tích trữ lạnh.
2.2. Đánh giá và lựa chọn sơ đồ tích trữ lạnh dạng băng.
2.3. Xác định công suất lạnh bồn trữ lạnh.
2.4. Tính toán thiết kế bồn trự lạnh dạng băng tan chảy bên ngoài ống.
Chương 3: XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BĂNG TRONG TRỮ LẠNH BĂNG TAN NGOÀI ỐNG BẰNG LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM
3.1. Xác định chiều dày lớp băng trong TLBTNO bằng lý thuyết.
3.2. Xây dựng mô hình thực nghiệm bồn TTLBTNO.
3.3. Kết luận.
Chương 4: PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỒN TRỮ LẠNH BĂNG TAN NGOÀI ỐNG
4.1. Cơ sở lý thuyết.
4.2. Phân mềm tính toán kxy thuật.
Chương 5: ĐÁNH GIÁ KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRỮ LẠNH BĂNG TAN NGOÀI ỐNG CHO MỘT CÔNG TRÌNH THỰC TÊ
5.1. Vị trí đặc điểm của công trình.
5.2. Hệ thống ĐHKK hiện tại (không có trữ lạnh).
5.3. Hệ thống ĐHKK sử dụng công nghệ TLBTNO.
5.4. Đánh giá kinh tế của các phương án ĐHKK.
5.5. Nhận xét.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan