[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ỐNG NHIỆT MAO DẪN
1.1. Giới thiệu về ống nhiệt mao dẫn.
1.2. Tình hình nghiên cứu ống nhiệt mao dẫn.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ÔNG NHIỆT MAO DẪN
2.1. Cấu tạo ống nhiệt mao dẫn.
2.2. Tính toán ống nhiệt mao dẫn.
Chương 3: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LÀM BẰNG ỐNG NHIỆT MAO DẪN
3.1. Phương pháp tính.
3.2. Thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt làm bằng ống nhiệt mao dẫn.
Chương 4: XẤY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LÀM BẰNG ỐNG NHIỆT MAO DẪN
4.1. Sơ đồ thuật toán.
4.2. Phân mềm tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt làm bằng ống nhiệt mao dẫn.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan