[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông không ảnh hưởng triều

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông không ảnh hưởng triều
File toàn văn Down tại đây
Hồ sơ kỹ thuật phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt Down tại đây
Thuyết minh kỹ thuật hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng Sông không ảnh hưởng triều Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT TẠI 09 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC
1. Thử nghiệm phần mềm
1.1. Chức năng nhập liệu và kiểm tra số liệu khi nhập
1.2. Chức năng in báo biểu
1.3. Về tính toán trong phần mềm
1.4. Về dữ liệu
1.5. Về giao diện người máy và các sự kiện trên giao diện
2. Nghiên cứu chỉnh sửa chương trình
2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng
2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu các mức
2.3. Chỉnh sửa cấu trúc cơ sở dữ liệu
2.4. Nghiên cứu chỉnh sửa chương trình
3. Danh sách trạm khí tượng bề mặt làm thử nghiệm
Chương 2. THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU THUỶ VĂN VÙNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRIỀU HYDPRODB 1.0 TẠI 09 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC
2.1. Thử nghiệm xử lý số liệu thuỷ văn HYDPRODB 1.0
2.2. Nghiên cứu chỉnh sửa và hoàn thiện một số các modul chương trình phần mềm HYDPRODB
2.2.1. Quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện một số các modul chương trình phần mềm HYDPRODB
2.2.2. Chỉnh sửa và hoàn thiện một số các modul chương trình phần mềm HYDPRODB
2.3. Danh sách các trạm thủy văn thử nghiệm ở các Đài KTTV khu vực
2.3.1. Các trạm thuỷ văn được thử nghiệm tại các đài KTTV KV
2.3.2. Chỉnh biên lưu lượng nước tại các trạm thuỷ văn thuộc các Đài KTTVKV
2.3.3. Tài liệu thuỷ văn năm 2005 trạm thuỷ văn thuộc các Đài KTTVKV trên giấy và trên máy tính
2.4. Các thuận lợi khó khăn khi triển khai phần mềm Hydprodb 1.0 tại các đài KTTV KV
2.5. Kết quả thử nghiệm triển khai HYDPRODB 1.0 tại các đài KTTV KV
Chương 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
3.1. Sản phẩm của đề tài
3.2. Nhận xét đánh giá chung của các Đài khu vực về hai phần mềm xử lý số liệu khí tượng thuỷ văn
3.3. Các đánh giá của các Đài KTTV khu vực về chất lượng tài liệu KTTV làm bằng 2 phần mềm XLSL KTTV
3.4. Kiến nghị của các Đài KTTV khu vực về áp dụng 2 hệ phần mềm XLSL KTTV vào nghiệp vụ
3.5. Đánh giá của Trung tâm Tư liệu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
Hồ sơ kỹ thuật phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt

Thuyết minh kỹ thuật hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng Sông không ảnh hưởng triều

Nghiên cứu ứng dụng hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông không ảnh hưởng triều

[/tomtat]

Bài viết liên quan