[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3D) trong kết cấu bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3D) trong kết cấu bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1.1.Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.1.2.Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2. ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁC CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THEO MỨC ĐỘ HUY ĐỘNG SỨC CHỊU LỰC CỦA VẬT LIỆU
1.2.1. Phân tích, xử lý số liệu thu thập được
1.2.2. Phân loại các cấu kiện bê tông cốt thép theo mức độ huy động sức chịu lực của vật liệu
1.3. CẤU TẠO BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D
1.3.1. Vữa bê tông
1.3.2. Sợi thép
1.3.3. Lớp mốp (mushy polysteren)
1.4. CÁC ƯU ĐIỂM CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D VÀ SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.4.1. Các ưu điểm chính của bê tông cốt thép 3D
1.4.2. Về sử dụng Panel 3D trong xây dựng dân dụng
1.4.2. Khả năng ứng dụng trong xây dựng công trình thuỷ lợi
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG NGHỆ LƯỚI THÉP KHÔNG GIAN BA CHIỀU (3D) LÀM CỐT CHỊU LỰC TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
2.1. TƯƠNG TÁC GIỮA CỐT THÉP VÀ BÊ TÔNG
2.1.1. Đặt vấn đề
2.1.2. Sự tương tác giữa bê tông và cốt thép
2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỂ MÔ HÌNH HÓA
2.2.1. Đặt vấn đề
2.2.2. Phương pháp mô hình hình hóa và phân tích kết cấu tấm 3D
2.2.3. Xây dựng chương trình phát sinh mô hình phần tử hữu hạn tính kết cấu tấm 3D
2.3. TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D
2.3.1. Về lý thuyết tính toán bê tông cốt thép
2.3.2. Thiết kế bê tông cốt thép 3D
2.3.3. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế kết cấu tấm BTCT 3D
2.3.4. Xây dựng chương trình tự động tính toán tối ưu vật liệu tấm BTCT 3D
CHƯƠNG 3: THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÝ VÀ MÔ HÌNH SỐ CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D
3.1. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TƯƠNG TÁC GIỮA CỐT THÉP 3D VÀ BÊ TÔNG
3.1.1. Mô hình tấm 3D thí nghiệm
3.1.2. Quá trình chất tải
3.1.3. Bố trí các điểm đo
3.1.4. Kết quả thí nghiệm
3.2. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SỐ
3.2.1. Mô hình phần tử hữu hạn
3.2.2. Mô hình tải trọng và các giai đoạn chất tải.
3.2.3. Các kết quả tính toán
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN TỐI ƯU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾT CẤU CỬA VAN BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ SỬ DỤNG LƯỚI THÉP KHÔNG GIAN BA CHIỀU (3D)
4.1. TÍNH TOÁN TỐI ƯU CHO KẾT CẤU CỬA VAN
4.1.1. Đặt vấn đề
4.1.2. So sánh giữa cửa van sử dụng kết cấu BTCT truyền thống (tấm đặc) và cửa van sử dụng tấm 3D.
4.1.3. Kết cấu cửa van sử dụng tấm 3D.
4.2. XÂY DƯNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ
4.2.1. Đặt vấn đề
4.2.2. Các bước chung của quy trình thiết kế tấm 3D
4.2.3. Các bước chi tiết của quy trình.
4.3. XÂY DƯNG CÁC ĐỒ THỊ, BẢNG TRA PHỤC VỤ CÔNG TÁC THIẾT KẾ
4.3.1. Đặt vấn đề
4.3.2. Đồ thị và bảng tra chiều dày tấm.
4.3.3. Đồ thị và bảng tra lượng cốt thép theo hai phương
CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN VỮA BÊ TÔNG VÀ QUY TRÌNH THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D
5.1. LỰA CHỌN VỮA BÊ TÔNG DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3D (BÊ TÔNG TỰ ĐẦM)
5.1.1. Đặt vấn đề
5.1.2. Giới thiệu chung về bê tông tự đầm (Self Compacting Concrete – SCC)
5.1.3. Ứng dụng bê tông tự đầm trong thực tế
5.1.4. Ứng dụng bê tông tự đầm trong kết cấu bê tông cốt thép 3D
5.2. XÂY DỰNG QUY TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH BẰNG LƯỚI THÉP KHÔNG GIAN 3D
5.2.1. Đặt vấn đề
5.2.2. Vật liệu và thiết bị thi công công trình
5.2.3. Bố trí mặt bằng thi công
CHƯƠNG 6: CÔNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
6.1. ĐẶC ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU CỬA VAN
6.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỬA VAN CÓ SỬ DỤNG KẾT CẤU LƯỚI THÉP KHÔNG GIAN 3D
6.2.1. Giới thiệu chung về công trình
6.4.2 Cấu tạo chi tiết kết cấu cửa van
6.4.3. Áp dụng tính toán
6.4.4. So sánh hai phương án: Kết cấu truyền thống (PA.1) và kết cấu có sử dụng BTCT 3D (PA.2)
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1. Bảng điều tra một số công trình thuỷ lợi sử dụng các cấu kiện BTCT truyền thống dạng bản và dầm.
Phụ lục 2. Các đồ thị, bảng tra phục vụ cho công tác thiết kế.
Phụ lục 3. Một số hình ảnh hoạt động nghiên cứu của đề tài.
Phụ lục 4. Một số biên bản đánh giá, nghiệm thu và bàn giao công trình thử nghiệm.
[/tomtat]

Bài viết liên quan