[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng sản xuất gang thép với tỷ lệ quặng thiêu kết đạt 80% tại lò số 2, nhà máy luyện gang Công ty Gang thép Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng sản xuất gang thép với tỷ lệ quặng thiêu kết đạt 80% tại lò số 2, nhà máy luyện gang Công ty Gang thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
KÝ HIỆU VÀ VẾT TẮT
NỘI DUNG BÁO CÁO
Phần I. TỔNG QUAN
1. Cơ sở pháp lý của đề tài
2. Tính cấp thiết của đề tài
3. Đối tương, phạm vi và nội dung nghiên cứu
4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và nước ngoài
Phần II. THÍ NGHIỆM
1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
2. Thiết bị dụng cụ nguyên vật liệu và hóa chất sử dụng cho nghiên cứu
KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
1. Tình hình sản xuất trước khi thực hiện đề tài
2. Thực hiện đề tài
2.1. Thí nghiệm ngày 01/9/2007
2.2. Thí nghiệm ngày 02/9/2007
2.3. Thí nghiệm ngày 03/9/2007
2.4. Thí nghiệm ngày 04/9/2007
2.5. Thí nghiệm ngày 05/9/2007
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
Phần III. PHÂN TÍCH KINH TẾ
1. So sánh giá thành sản phẩm gang tháng 8 và sản phẩm thực hiện đề tài
2. Hiệu quả kinh tế của đề tài
2.1. Về mặt lý luận
2.2. Về mặt thực tế
2.3. Về kinh tế của đề tài
Phần IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phần V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phần VI. PHỤ LỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU
[/tomtat]

Bài viết liên quan