[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đúc bán liên tục sản xuất các loại bạc đồng ống dài khối lượng trung bình

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đúc bán liên tục sản xuất các loại bạc đồng ống dài khối lượng trung bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước.
1.2 Tổng quan cơ sở lý thuyết.
1.2.1 Hợp kim đồng BCuAl9Fe4.
1.2.2 Tính đúc của hợp kim đồng.
1.2.3 Các phương pháp đúc thông dụng.
1.2.3.1 Đúc trong khuôn cát.
1.2.3.2 Đúc trong khuôn kim loại.
1.2.3.3 Các phương pháp đúc khác.
1.2.4 Nguyên lý và bản chất quá trình đúc bán liên tục.
1.2.4.1 Nguyên lý đúc bán liên tục.
1.2.4.2 Công nghệ đúc bán liên tục.
1.2.4.3 Xác định và khống chế tốc độ kéo.
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Đối tượng nghiên cứu.
2.2 Phương pháp nghiên cứu.
2.3 Thiết bị và vật tư nghiên cứu.
2.3.1 Thiết bị nghiên cứu.
2.3.2 Nguyên liệu và hoá chất.
2.3.3 Sơ đồ công nghệ dự kiến.
2.3.4 Công tác phân tích.
Chương 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Nghiên cứu chế tạo hệ thống đúc bán liên tục.
3.1.1 Chế tạo hệ thống máy đúc.
3.1.2 Chế tạo khuôn đúc.
3.1.3 Chế tạo thao và cơ cấu gá thao.
3.1.4 Chế tạo hệ thống rót.
3.2 Nấu đúc hợp kim đồng BcuAl9Fe4.
3.3 Nghiên cứu các thông số công nghệ đúc.
3.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ rót tới tốc độ hình thành lớp vỏ đông đặc và khả năng rút phôi đúc.
3.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ kéo phôi đến sự hình thành lớp vỏ đông đặc và khả năng rút phôi đúc.
3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu làm thùng kết tinh đến sự hình thành lớp vỏ đông đặc và khả năng rút phôi đúc.
3.3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu làm thao đến quá trình đúc.
3.3.5 Sản xuất thử sản phẩm.
3.3.6 Đánh giá chất lượng sản phẩm.
Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Dự kiến hiệu quả kinh tế.
4.2 Hình thức áp dụng kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan