[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẢ
Phần 1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẢ
1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa chất, địa hình
1.1.3. Đất
1.1.4. Thực vật
1.1.5. Khí hậu
1.1.6. Mạng lưới sông suối
1.1.7. Lưới trạm khí tượng thuỷ văn
1.2. Tài nguyên nước mưa
1.2.1. Phân bố của lượng mưa trong lưu vực
1.2.2. Dao động của lượng mưa năm trong thời kỳ nhiều năm
1.2.3. Chế độ mưa
1.3. Tài nguyên nước mặt
1.3.1. Tổng lượng dòng chảy năm
1.3.2. Chế độ nước sông
1.3.3. Chất lượng nước sông
Phần 2. TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH TNN LƯU VỰC SÔNG CẢ
1.4. Hiện trạng kinh tế xã hội
1.4.1. Dân số và tổ chức hành chính
1.4.2. Hiện trạng kinh tế
1.5. Định hướng phát triển kinh tế xã hội
1.5.1. Dự báo dân số đến năm 2010 và 2020
1.5.2. Chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế
1.6 Tình hình nghiên cứu và qui hoạch sử dụng nước lưu vực sông Cả
1.6.1. Quá trình nghiên cứu và quy hoạch sử dụng nước
1.6.2. Hiện trạng các công trình thuỷ lợi
1.6.3. Các tuyến đê
1.6.4. Các công trình cấp nước
1.7. Phương án quy hoạch phát triển nguồn nước lưu vực sông Cả
1.7.1. Phân vùng sử dụng nguồn nước
1.7.2. Nhiệm vụ của quy hoạch
1.7.3. Chỉ tiêu phát triển nguồn nước trong lưu vực
1.7.4. Phương án khai thác dòng chính sông Cả
1.7.5. Phương án cấp nước cho công nghiệp tập trung
1.7.6. Phương án cấp nước tưới
1.7.7. Phương án tiêu úng nội đồng
1.7.8. Phương án chống lũ cho hạ sông Cả
Chương 2. ÁP DỤNG MÔ HÌNH SWAT MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG CẢ
2.1. Mô hình SWAT tính toán dòng chảy
2.1.1. Tổng quan về mô hình SWAT
2.1.2. Dòng chảy mặt
2.1.3. Bốc thoát hơi
2.1.4. Chuyển động của nước trong đất
2.1.5. Nước ngầm
2.1.6. Diễn toán dòng chảy trong sông
2.1.7. Diễn toán trong hồ chứa
2.1.8. Thông số của mô hình
2.2. ứng dụng mô hình SWAT tính toán dòng chảy lưu vực sông Cả
2.2.1. Yêu cầu chung về số liệu cho mô hình
2.2.2. Các bước thực hiện chạy mô hình SWAT
2.2.3. Tính toán dòng chảy trên lưu vực Sông Cả
2.2.4. Mô phỏng cho các kịch bản tài nguyên nước lưu vực sông Cả
2.2.5. Kết luận
Chương 3. ÁP DỤNG MÔ HÌNH IQQM TÍNH TOÁN CÂN BẰNG SỬ DỤNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẢ
3.1. Giới thiệu chung về mô hình IQQM
3.1.1. Tổng quan về mô hình
3.1.2. Giới thiệu về các nút
3.1.3. Mô tả một số nút chính
3.2. áp dụng mô hình IQQM cho lưu vực sông Cả
3.2.1. Phân vùng sử dụng nước
3.2.2. Sơ đồ tính cân bằng nước lưu vực sông Cả
3.2.3. Số liệu đầu vào của mô hình
3.2.4. Hiệu chỉnh mô hình IQQM
3.2.5. Một số kịch bản sử dụng nước lưu vực sông Cả
3.3. Phân tích, tính toán cân bằng nước cho các kịch bản sử dụng nước
3.3.1. Phân tích kết quả tính toán kịch bản nền
3.3.2. Phân tích kết quả tính toán kịch bản năm 2010
3.3.3. Phân tích kết quả tính toán kịch bản biến đổi khí hậu
3.3.4. Phân tích kết quả tính toán kịch bản thay đổi diện tích rừng
3.3.5. Phân tích sự thay đổi dòng chảy tại các điểm kiểm tra
Chương 4. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH ISIS TÍNH TOÁN THUỶ LỰC CHO HỆ THỐNG SÔNG CẢ
4.1. Giới thiệu mô hình iSIS
4.1.1. Mô tả một số đơn vị thuỷ lực
4.1.2. Các file số liệu làm việc
4.2. Áp dụng mô hình iSIS tính toán thuỷ lực hệ thống sông Cả
4.2.1. Phạm vi nghiên cứu của mô hình thuỷ lực sông Cả
4.2.2. Biên trên của mô hình
4.2.3. Biên dưới của mô hình
4.2.4. Biên dọc sông của mô hình
4.3. Tài liệu địa hình cơ bản sử dụng trong tính toán thuỷ lực
4.4. Sơ đồ tính toán
4.4.1. Sơ đồ tính toán thuỷ lực mùa lũ
4.4.2. Sơ đồ tính toán thuỷ lực mùa kiệt
4.4.3. Tính toán mô phỏng, khôi phục lũ
4.4.4. Tính toán cắt lũ của hồ chứa Bản Vẻ
4.4.5. Tính toán thuỷ lực mùa kiệt và xâm nhập mặn
Chương 5. KHUNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CẢ (CA DSF)
5.1 Thành phần của CA DSF
5.1.1. Mô đun mô hình toán (Models)
5.1.2. Mô đun phân tích
5.1.3. Ngân hàng các kịch bản tính toán (Scenarios)
5.1.4. Ngân hàng dữ liệu số
5.1.5. Ngân hàng bản đồ
5.1.6. Ngân hàng kết quả tính toán các kịch bản
5.2. Cấu trúc của CA DSF
5.2.1. Hệ thống thư mục làm việc
5.2.2. Sơ đồ khối của CA DSF
5.3. Nguyên lý hoạt động của CA DSF
5.3.1. Nguyên lý chung
5.3.2. Nguyên lý hoạt động chi tiết cho mô đun mô hình tính
5.4. Phân quyền sử dụng CA DSF
5.5. Giao diện CA DSF
5.5.1. Hệ thống menu chính
5.5.2. Quản lý kịch bản
5.5.3. Hỗ trợ người quản lý
5.5.4. Xuất thông tin
5.5.5. Quản lý hệ thống dữ liệu bản đồ số
5.5.6. Chạy mô hình mô phỏng
5.5.7. Giao diện chạy mô phỏng mô hình SWAT
5.5.8. Giao diện chạy mô phỏng mô hình IQQM
5.5.9. Giao diện chạy mô phỏng mô hình iSIS
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan