[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng mô hình thư viện điện tử về KHCN tại cơ quan thông tin KHCN địa phương


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng mô hình thư viện điện tử về KHCN tại cơ quan thông tin KHCN địa phương
MỤC LỤC
Phần I. PHẦN CHUNG
Phần II. KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
Chương I. HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHCN Ở ĐỊA PHƯƠNG: HIỆN TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
I. Hoạt động thông tin KHCN ở Việt Nam nói chung.
II. Hoạt động thông tin KHCN ở điạ phương.
III. Kết luận.
Chương II. TIẾP CẬN XÂY DỰNG TVĐT NÓI CHUNG VÀ TVĐT VỀ KHCN Ở ĐỊA PHƯƠNG NÓI RIÊNG
I. Những thuận lợi và khó khăn đối với cơ quan thông tin địa phương.
II. Tiếp cận xây dựng TVĐT.
III. Xem xét, lựa chọn áp dụng các chuẩn đối với dữ liệu điện tử.
IV. Kết luận.
Chương III. MÔ HÌNH TVĐT VỀ KHCN TẠI CƠ QUAN THÔNG TIN KHCN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP
I. Về tổ chức và phối hợp liên kết.
II. Phần kỹ thuật.
III. Mô hình hệ thống.
IV. Kiến nghị áp dụng các chuẩn.
V. Giải pháp số hóa phục vụ cho những CSDL chủ chốt.
VI. Bảng tóm tắt mô hình.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan