[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thương

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thương
MỤC LỤC
LỜI NHÓM TÁC GIẢ
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
CÁC TỪ VIẾT TẮT
I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1. Tổng quan về đề tài.
1.1. Cơ sở pháp lý/xuất xứ của đề tài.
1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
1.3. Đối tượng/phạm vi và nội dung nghiên cứu.
II. THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu.
2. Tính mới của đề tài.
3. Danh mục các CSDL chuyên ngành cần nghiên cứu và xây dựng.
3.1. Số liệu thống kê theo niên giám thống kê.
3.2. Số liệu theo Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển.
3.3. CSDL chỉ số giá tiêu dùng.
4. Thiết bị, dụng cụ sử dụng cho nghiên cứu.
5. Đề xuất giải pháp công nghệ để xây dựng CSDL.
6. Phân tích thiết kế hệ thống.
6.1. Thiết kế CSDL.
6.2. Thiết kế hệ thống.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan