[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng phần mềm chuyển đổi dữ liệu đo của máy đo toạ độ 3D QM333 MitutUyO thành các dữ liệu thiết kế tự động phục vụ thiết kế các chi tiết 3D

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng phần mềm chuyển đổi dữ liệu đo của máy đo toạ độ 3D QM333 MitutUyO thành các dữ liệu thiết kế tự động phục vụ thiết kế các chi tiết 3D
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I. TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nghiên cứu về hệ thống thiết bị đo ở nước ngoài.
1.2. Tình hình nghiên cứu về hệ thống thiết bị đo ở trong nước.
1.3. Mục tiêu của đề tài.
1.4. Giới hạn của đề tài.
Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu chung về máy đo 3D QM333 Mitutoyo.
2.1.1. Cấu tạo.
2.1.2. Một số hình ảnh và tính năng tiến hành đo trên máy 3D.
2.2. Phần mềm CAD/CAM và các ngôn ngữ lập trình.
Chương III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
3.1. Thu thập dữ liệu.
3.2. Chuyển đổi dữ liệu và thực hiện gia công.
Chương IV. KẾT QUẢ
4.1. Thu thập dữ liệu.
4.2. Chuyển đổi dữ liệu và làm trơn mô hình.
4.2.1. Chuyển đổi dữ liệu.
4.2.2. Làm trơn mô hình.
4.3. Thực hiện gia công.
4.4. Nhận xét, đánh giá.
Chương V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan