[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GCMS)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS)
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Phần I: TỔNG QUAN
1.1 Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2 Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3 Đối tượng phạm vi và nội dung nghiên cứu
1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS)
1.4.2 Nghiên cứu xác định Clenbuterol
1.5 Các phương pháp xác định Clenbuterol
Phần II: THỰC NGHIỆM
2.1 Phương pháp nghiên cứu
2.1.1 Kỹ thuật chuẩn bị mẫu phân tích
2.1.2 Xác định khả năng thu hồi mẫu; LOD và LOQ
2.1.3 Tạo sự ổn định, phù hợp cho chất phân tích (dẫn xuất hoá)
2.1.4 Phương pháp ngoại chuẩn
2.1.5 Phương pháp nội chuẩn
2.1.6 Phương pháp tự nội chuẩn
2.2 Trang thiết bị, dụng cụ nghiên cứu chính
2.3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.3.1 Nghiên cứu lựa chọn điều kiện tách làm sạch và làm giàu mẫu
2.3.2 Nghiên cứu tạo dẫn xuất Clenbuterol
2.3.3 Nghiên cứu lựa chọn điều kiện thích hợp cho GC/MS để phát hiện và định lượng Clenbuterol
2.3.4 Nghiên cứu xác định LOD và LOQ
2.3.5 Nghiên cứu đánh giá độ chính xác của phương pháp
2.3.6 Tổng hợp qui trình chuẩn để phân tích Clenbuterol
2.3.7 Ứng dụng qui trình đã xây dựng để kiểm tra một số mẫu thực tế
2.3.8 So sánh kết quả phân tích với một số phòng thí nghiệm khác
Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan