[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CUNG ỨNG VÀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU
1.1. Cung ứng và quản trị cung ứng nguyên vật liệu.
1.2. Nội dung của quản trị cung ứng nguyên vật liệu.
1.3. Đặc điểm của các công ty dệt may và ảnh hưởng của nó tới công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG
2.1. Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần VINATEX Đà Nẵng ảnh hưởng đến việc quản trị cung ứng nguyên vật liệu.
2.2. Thực trạng công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần VINATEX Đà Nẵng.
2.3. Đánh giá công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
3.1. Một số căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2. Hoàn thiện công tác nhân diện nhà cung ứng.
3.3. Hoàn thiện công tác đánh giá nhà cung ứng.
3.4. Xây dựng chương trình hỗ trợ nhà cung ứng nhằm nâng cao chất lượng nguyên vật liệu.
3.5. Quản lý quan hệ với nhà cung ứng một cách chiến lược.
3.6. Phát triển chiến lược ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty.
3.7. Một số giải pháp và điều kiện hỗ trợ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan