[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng chỉ thị phân tử ADN kết hợp với các dấu hiệu hình thái trong nghiên cứu phân loại một số cây thuốc ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng chỉ thị phân tử ADN kết hợp với các dấu hiệu hình thái trong nghiên cứu phân loại một số cây thuốc ở Việt Nam
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam của các đối tượng nghiên cứu
1.1.1. Về thực vật học
1.1.1.1. Ngũ gia bì hương, Ngũ gia bì gai
1.1.1.2. Sâm vũ diệp, Tam thất hoang và Sâm ngọc linh
1.1.1.3. Ba kích
1.1.2. Về giá trị sử dụng
1.1.2.1 Ngũ gia bì hương, Ngũ gia bì gai
1.1.2.2. Sâm vũ diệp, Tam thất hoang và Sâm ngọc linh
1.1.2.3. Ba kích
1.1.3. Vài nét về vấn đề bảo tồn
1.2. Tổng quan về các loại chỉ thị và dấu chuẩn trong nghiên cứu thảo dược trên thế giới và ở Việt Nam
1.2.1. Chỉ thị (kỹ thuật) RAPD-PCR
1.2.2. ứng dụng kỹ thuật RAPD-PCR trong nghiên cứu chỉ thị phân tử ADN ở Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu và địa điểm thu mẫu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều tra thu thập mẫu
2.2.2. Xác định tên khoa học và mô tả hình thái các loài
2.2.3. Phân tích chỉ thị phân tử ADN (RAPD-PCR) trong nghiên cứu
2.2.4. Đánh giá về sự kết hợp giữa việc sử dụng chỉ thị ADN với các dấu chuẩn hình thái trong nghiên cứu phân loại phục vụ công tác bảo tồn và phát triển các loài cây thuốc
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều tra thu thập mẫu
2.3.2. Xác định tên khoa học
2.3.3. Phân tích ADN
2.3.4. Dựng cây quan hệ di truyền bằng phần mềm NTSYS pc 2.02
2.4. Địa điểm nghiên cứu
2.5. Trang thiết bị, dung môi hóa chất
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Điều tra, thu thập mẫu
3.1.1. Thu mẫu tiêu bản thực vật
3.1.2. Thu thập mẫu nghiên cứu ADN
3.1.3. Thu mẫu dược liệu chuẩn
3.2. Xác định tên khoa học và mô tả đặc điểm hình thái của các loài Ngũ gia bì hương, Ngũ gia bì gai, Sâm ngọc linh, Sâm vũ diệp, Tam thất hoang và Ba kích
3.3. Kết quả nghiên cứu chỉ thị ADN
3.3.1. Nghiên cứu tách chiết ADN
3.3.2. Sử dụng chỉ thị ADN (RAPD-PCR) để đánh giá sự đa dạng di truyền..... 49
3.3.3. Bước đầu xác định một số chỉ thị RAPD-PCR đặc trưng của Ngũ gia bì hương, Ngũ gia bì gai, Sâm ngọc linh, Sâm vũ diệp, Tam thất hoang và Ba kích góp phần trong việc xác định loài
3.4. Đánh giá về việc sử dụng chỉ thị hình thái và chỉ chị ADN (RAPDPCR) trong nghiên cứu
3.4.1. Áp dụng phương pháp phân loại hình thái so sánh trong việc xác định các loài NGBH, NGBG, SVD, TTH, SNL và BK và một số vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu
3.4.2. Xác định mối tương đồng giữa chỉ thị hình thái với chỉ thị ADN trong việc xác định các loài NGBH, NGBG, SNL, SVD, TTH và BK
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan