[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC
1.1. Khái quát về quá trình phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn
1.2. Các nhân tố tác động đến sự phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn
1.2.1. Các nhân tố bên ngoài
1.2.2. Các nhân tố bên trong
1.2.3. Vị trí của Việt nam trong quan hệ thương mại Asean-Hàn Quốc
1.3. Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc
1.3.1. Về hoạt động xuất nhập khẩu
1.3.2. Về tốc độ tăng trưởng kim ngạch mậu dịch Việt Nam - Hàn Quốc
1.3.3. Về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước
CHƯƠNG 2: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HÀN QUỐC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT - HÀN
2.1. Khái quát chung về Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc
2.1.1. Bối cảnh ra đời của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)
2.1.2. Mục tiêu của Hiệp định
2.1.3. Nội dung chính của Hiệp định
2.1.4. So sánh mức cam kết của Hiệp định AKFTA với các Hiệp định thế giới và khu vực khác Việt Nam tham gia
2.2. Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc đến hoạt động xuất nhập khẩuViệt - Hàn
2.2.1. Những cam kết thực hiện AKFTA của Việt Nam và của Hàn Quốc
2.2.2. Tác động của việc thực hiện AKFTA đến khả năng phát triển quan hệ thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc
2.2.3. Một số tác động khác
2.3. Đánh giá chung về tác động của Hiệp định thương mại tự do AKFTA đến việc phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn
2.3.1. Những tác động tích cực
2.3.2. Những tác động tiêu cực
CHƯƠNG 3: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN AKFTA
3.1. Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)
3.1.1. Cơ hội của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA
3.1.2. Thách thức của Việt Nam trong quá trình thực hiện AKFTA
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh thực hiện AKFTA
3.2.1. Nhóm các giải pháp vĩ mô nhằm phát triển quan hệ thương mại Việt - Hàn trong quá trình thực hiện AKFTA
3.2.2. Nhóm các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trên cơ sở thực hiện AKFTA
3.2.3. Nhóm các giải pháp định hướng hoạt động nhập khẩu trên cơ sở thực hiện AKFTA để hạn chế nhập siêu từ Hàn Quốc
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Các kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành
3.3.2. Các kiến nghị đối với doanh nghiệp
3.3.3. Các kiến nghị đối với các tổ chức hỗ trợ xuất khẩu, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan