[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rà soát hệ thống các thủ tục hành chính và đề xuất hoàn thiện các thủ tục hành chính do Bộ Công thương thực hiện theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

[/kythuat]
[tomtat]
Rà soát hệ thống các thủ tục hành chính và đề xuất hoàn thiện các thủ tục hành chính do Bộ Công thương thực hiện theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của Đề tài
II. Mục tiêu nghiên cứu
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
IV. Phương pháp nghiên cứu
V. Nội dung và kết cấu của báo cáo khoa học
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Một số vấn đề lý luận chung về thủ tục hành chính
1. Khái niệm thủ tục hành chính
2. Nội dung, đặc điểm của thủ tục hành chính
3. Phân loại thủ tục hành chính
4. Các giai đoạn của thủ tục hành chính
II. Tổng quan về cải cách hành chính
III. Định hướng cải cách thủ tục hành chính tại Việt Nam
1. Quan điểm và chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Đảng
2. Quá trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ
3. Những bất cập, tồn tại trong quá trình quy định và thực hiện thủ tục hành chính hiện nay
4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
5. Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và các giải pháp mang tính định hướng của Chính phủ
6. Yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
IV. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Kinh nghiệm của Trung Quốc
2. Kinh nghiệm của Hà Quốc
3. Kinh nghiệm của Singapore
4. Kinh nghiệm của Cộng hoà Ba Lan và Hungary
5. Kinh nghiệm của Pháp
6. Kinh nghiệm của Cộng hoà liên bang Đức
7. Một số nhận xét
Chương 2. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO BỘ CÔNG THƯƠNG TRỰC TIẾP THỰC HIỆN
Mục 1. Rà soát, đánh giá thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá
Mục 2. Rà soát, đánh giá thủ tục cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Mục 3. Rà soát, đánh giá thủ tục cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp
Mục 4. Rà soát, đánh giá thủ tục cấp phép xuất khẩu nhập khẩu hoá chất Bảng và văn bản chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất Bảng
Mục 5. Rà soát, đánh giá thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Mục 6. Rà soát, đánh giá thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi
Mục 7. Rà soát, đánh giá thủ tục thực hiện việc phê duyệt, thẩm định các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
Chương III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG
I. Về cơ sở thực tiễn duy trì các thủ tục hành chính
II. Về căn cứ pháp lý giải quyết các thủ tục hành chính
III. Về điều kiện giải quyết thủ tục hành chính
IV. Về thủ tục, trình tự giải quyết thủ tục hành chính
V. Về ứng dụng công nghệ thông tin
VI. Về phân cấp về địa phương
VII. Kiến nghị về biện pháp cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan