[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thành phần loài và phân bố tiết túc y học ở một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Thành phần loài và phân bố tiết túc y học ở một số điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
Phần A: TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI
1. Kết quả nổi bật của đề tài.
2. Áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.
3. Đánh giá thực hiện đề tài.
4. Các ý kiến đề xuất.
Phần B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặt vấn đề.
2. Tổng quan tài liệu.
2.1. Tình hình nghiên cứu tiết túc y học ở ngoài nước.
2.2. Tình hình nghiên cứu tiết túc y học ở Việt Nam.
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
3.1. Đặc điểm và thời gian nghiên cứu.
3.1.1. Danh sách các địa điểm và thời gian nghiên cứu.
3.1.2. Một số nét đặc trưng của các điểm nghiên cứu.
3.2. Đối tượng nghiên cứu.
3.3. Phương pháp nghiên cứu.
4. Kết quả nghiên cứu.
4.1. Kết quả thu thập vật chủ để kiểm tra ngoại ký sinh (NKS).
4.2. Tình hình nhiễm NKS trên các nhóm vật chủ trên đường HCM.
4.3. Kết quả điều tra thu thập TTYH tại các tỉnh.
4.4. Kết quả phân tích các nhóm tiết túc ý học.
4.5. Thành phần loài, phân bố TTYH ở một số điểm trên đường HCM.
4.6. Các loài có vai trò truyền bệnh.
5. Bàn luận.
6. Kết luận.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan