[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc sẹo bọng kết mạc sau mổ đặt van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng điều trị glôcôm phức tạp

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc sẹo bọng kết mạc sau mổ đặt van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng điều trị glôcôm phức tạp
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. GLÔCÔM PHỨC TẠP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
1.1.1. Giải phẫu góc tiền phòng
1.1.3. Phẫu thuật lỗ rò và glôcôm phức tạp
1.1.4. Chăm sóc sau phẫu thuật glôcôm chung
1.2. PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU THỦY DỊCH TIỀN PHÒNG
1.2.1.Cấu tạo van dẫn lưu thủy dịch Ahmed
1.2.2  Các biến đổi mô học quanh đĩa van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng
1.2.3 Biến đổi của sẹo bọng kết mạc trên lâm sàng
1.3. GIAI ĐOẠN TĂNG NHÃN ÁP THOÁNG QUA SAU PHẪU THUẬT
1.3.1. Diễn biến sau mổ đặt van dẫn lưu thủy dịch Ahmed
1.3.2. Giai đoạn tăng nhãn áp thoáng qua  sau phẫu thuật
1.3.3. Xử trí bao xơ điều trị tình trạng tăng nhãn áp thoáng qua sau phẫu thuật
CHƯƠNG 2.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Phương tiện nghiên cứu
2.2.3. Khảo sát thông tin chung của bệnh nhân và của mắt nghiên cứu trước can thiệp      
2.2.4. Khảo sát dấu hiệu kết mạc quanh đĩa van dẫn lưu khi có biểu hiện của giai đoạn tăng nhãn áp thoáng qua
2.2.5. Các phương pháp chăm sóc sẹo bọng và thuốc được dùng
2.2.6. Tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng
2.2.7. Xử lý số liệu
2.2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
2.2.9. Địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC CAN THIỆP
3.1.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Đặc điểm chung về mắt nghiên cứu trước khi can thiệp
3.2. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KẾT MẠC VÙNG SẸO BỌNG KHI CÓ BIỂU HIỆN CỦA GIAI ĐOẠN TĂNG NHÃN ÁP THOÁNG QUA
3.2.1. Tình trạng sẹo bọng khi có biểu hiện của giai đoạn tăng nhãn áp thoáng qua sau phẫu thuật đặt van dẫn lưu
3.2.2 Tương quan giữa tình trạng sẹo bọng với các yếu tố  trước can thiệp
3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC SẸO BỌNG SAU MỔ ĐẶT VAN DẪN LƯU THỦY DỊCH CÓ BIỂU HIỆN CỦA GIAI ĐOẠN TĂNG NHÃN ÁP THOÁNG QUA
3.3.1. Biến đổi nhãn áp sau khi thực hiện các phương pháp chăm sóc sẹo bọng
3.3.2 Biến đổi thị lực sau chăm sóc sẹo bọng
3.3.3 Biến chứng sau chăm sóc  sẹo bọng
3.3.4 Đáp ứng chung của mắt bệnh nhân với các phương pháp chăm sóc sẹo bọng 
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Hình thái và giai đoạn bệnh
4.2. BIẾN ĐỔI KẾT MẠC VÙNG SẸO BỌNG TRÊN LÂM SÀNG
4.2.1 Tình trạng kết mạc vùng sẹo bọng khi có biểu hiện của giai đoạn tăng nhãn áp thoáng qua
4.2.2 Tương quan giữa tình trạng sẹo bọng với các yếu tố  trước can thiệp
4.3 BÀN LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC SẸO BỌNG SAU MỔ ĐẶT VAN DẪN LƯU THỦY DỊCH CÓ BIỂU HIỆN CỦA GIAI ĐOẠN TĂNG NHÃN ÁP THOÁNG QUA
4.3.1 Biến đổi nhãn áp sau khi thực hiện các phương pháp chăm sóc  sẹo bọng
4.3.2 Biến đổi thị lực sau chăm sóc sẹo bọng
4.3.3 Biến chứng sau chăm sóc sẹo bọng
4.3.4. Đáp ứng chung của mắt bệnh nhân với các phương pháp chăm sóc sẹo bọng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIÊU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan