[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhận thức của điều dưỡng viên trong chăm sóc toàn diện bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại BVTWQĐ 108

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhận thức của điều dưỡng viên trong chăm sóc toàn diện bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại BVTWQĐ 108
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ COPD
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Dịch tễ học COPD
1.1.3. Các yếu tố nguy cơ
1.2. NÉT CƠ BẢN VỀ GIẢI PHẪU, SINH LÝ HÔ HẤP BỆNH COPD
1.2.1. Đường hô hấp trên
1.2.2. Đường hô hấp dưới
1.2.3. Nhu mô phổi
1.2.4. Khoang màng phổi
1.2.5. Thông khí
1.2.6. Trao đổi khí tại phổi
1.3. SINH LÝ BỆNH COPD
1.3.1. Sự tăng tiết chất nhầy và rối loạn chức năng hô hấp
1.3.2. Sự giới hạn lưu lượng khí thở và sự căng phồng phổi
1.3.3. Bất thường về sự trao đổi khí
1.3.4. Tăng áp phổi và tâm phế mạn
1.4. CHẨN ĐOÁN COPD
1.4.1. Chẩn đoán xác định
1.4.2. Chẩn đoán mức độ
1.4.3. Chẩn đoán đợt cấp COPD
1.5. ĐIỀU TRỊ COPD
1.5.1. Chăm sóc và điều trị COPD trong giai đoạn ổn định
1.5.2. Chỉ định nhập viện khi có đợt cấp COPD
1.5.3. Điều trị đợt cấp COPD tại các khoa nội
1.6. DỰ PHÒNG MẮC VÀ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG
1.6.1. Dự phòng mắc
1.6.2. Dự phòng biến chứng
1.7. CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN
1.7.1. Lịch sử ngành điều dưỡng
1.7.2. Quy trình điều dưỡng cơ bản
1.8. VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI BỆNH NHÂN COPD
1.8.1. Thực hiện qui trình chung khi bệnh nhân nhập viện
1.8.2. Hướng dẫn phục hồi chức năng hô hấp
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Nghiên cứu dịch tễ học quan sát mô tả
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.3. Quy trình nghiên cứu
2.2.4. Phương pháp và kỹ thuật lấy số liệu
2.2.5. Một số tiêu chuẩn sử dụng trong nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
3.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới
3.1.2. Đặc điểm các yếu tố nguy cơ
3.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG
3.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU TRỊ CHUNG
3.4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ ĐIỀU DƯỠNG
Chương 4. BÀN LUẬN
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4.1.1. Đặc điểm về lứa tuổi và giới tính
4.1.2. Đặc điểm các yếu tố nguy cơ
4.2. Đặc điểm về lâm sàng
4.2.1. Đặc điểm về triệu chứng lâm sàng chính
4.2.2. Đặc điểm về mức độ nặng của bệnh
4.2.3. Đặc điểm về một số bệnh kết hợp
4.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU TRỊ
4.3.1. Điều trị COPD giai đoạn ổn định
4.3.2. Điều trị đợt cấp COPD tại các khoa của Bệnh viện
4.4. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan