[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương huyết áp
1.1.1. Định nghĩa huyết áp
1.1.2. Các yếu tố của huyết áp
1.1.3. Các loại huyết áp
1.2. Bệnh tăng huyết áp
1.2.1. Định nghĩa THA
1.2.2. Phân loại THA
1.2.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh
1.2.4. Triệu chứng
1.2.5. Chẩn đoán
1.2.6. Tiến triển và biến chứng
1.2.7. Điều trị tăng huyết áp.
1.2.8. Phòng bệnh THA
1.3. Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới và trong nước về bệnh THA
1.3.1. Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Một số kết quả nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn lựa
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3. Tiến trình nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu
2.2.3. Liệt kê biến số và định nghĩa biến số
2.2.4. Thu thập dữ liệu
2.2.5. Phương pháp xử lý – phân tích số liệu
2.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
2.2.7. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Về tuổi và giới
3.1.2. Về địa dư
3.1.3. Về nghề nghiệp
3.1.4. Về trình độ
3.2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu
3.2.1. Bản thân
3.2.2. Tiền sử gia đình
3.2.3. Phân độ THA và chỉ số BMI
3.3. Hiểu biết của bệnh nhân về điều trị và dự phòng THA
3.3.1. Hiểu biết về các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến THA
3.3.2. Hiểu biết về các biến chứng của THA
3.3.3. Hiểu biết về căn bệnh THA
3.3.4. Hiểu biết về cách dùng thuốc tại nhà
3.3.5. Cách sử dụng thuốc của bệnh nhân tại nhà
3.3.6. Các biện pháp góp phần giảm HA
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm lâm sàng của các bệnh nhân THA
4.3. Hiểu biết về điều trị và dự phòng THA
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu
2. Hiểu biết về điều trị, dự phòng THA của đối tượng nghiên cứu
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan