[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội bệnh viện Đa khoa Đống Đa - Hà Nội trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 – 2011

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội bệnh viện Đa khoa Đống Đa - Hà Nội trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 – 2011
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
ĐẶT VẤN ĐỀ
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1. Cơ sở khoa học của vệ sinh bàn tay
2. Nhiễm khuẩn bệnh viện
2.1. Định nghĩa NKBV
2.2. Tác nhân gây NKBV
2.3. Tình hình NKBV hiện nay
2.4. Hậu quả của NKBV
3. Mối liên quan giữa tuân thủ rửa tay và tỉ lệ NKBV
4. Các nghiên cứu về kiến thức, thái độ và tỉ lệ tuân thủ VSBT của NVYT
4.1. Nghiên cứu trên Thế giới
4.2. Nghiên cứu tại Việt Nam
5. Các hoạt động của dự án Tăng cường vệ sinh bệnh viện nhằm làm tăng tỉ lệ tuân thủ rửa tay tại bệnh viện Đống Đa – Hà Nội
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, thời gian nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Chọn mẫu và cỡ mẫu
4. Cách thức tiến hành nghiên cứu
5. Các khái niệm
6. Phương pháp phân tích số liệu
7. Khía cạnh đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ
1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
2. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu trước và sau can thiệp
2.1. Kiến thức về VSBT trước và sau khi can thiệp
2.2. Tỉ lệ NVYT trả lời đúng câu hỏi về trình tự các bước của quy trình rửa tay thường quy
2.3. Sự khác biệt về kiến thức VSBT theo một số yếu tố
3. Thái độ của NVYT với tuân thủ VSBT
3.1. Thái độ chung của NVYT về VSBT
3.2. Thái độ của NVYT với các yếu tố làm tăng tỉ lệ tuân thủ rửa tay
3.3. Sự khác biệt về thái độ với tuân thủ VSBT theo nghề nghiệp, giới tính
4. Thực hành của NVYT về VSBT
4.1. Tỉ lệ NVYT tuân thủ rửa tay thường quy trước và sau khi can thiệp
4.2. Sự khác biệt về tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy của NVYT theo nghề nghiệp, thời điểm quan sát
4.3. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay thường quy theo các cơ hội của nghiên cứu
4.4. Phương thức nghiên cứu
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
1. Kiến thức về vệ sinh bàn tay của NVYT trước và sau khi can thiệp
2. Thái độ của NVYT với sự tuân thủ vệ sinh bàn tay trước và sau khi can thiệp
3. Thực hành vệ sinh bàn tay của NVYT trước và sau khi can thiệp
4. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh bàn tay của NVYT tại bệnh viện Đống đa – Hà Nội
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN
1. Kiến thức về vệ sinh bàn tay của NVYT tại Bệnh viện
2. Thái độ của NVYT với sự tuân thủ vệ sinh bàn tay
3. Thực hành vệ sinh bàn tay của NVYT
CHƯƠNG 6. KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan