[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác hướng dẫn tự chăm sóc người bệnh ung thư vòm mũi họng được xạ trị đơn thuần tại bệnh viện K năm 2007

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác hướng dẫn tự chăm sóc người bệnh ung thư vòm mũi họng được xạ trị đơn thuần tại bệnh viện K năm 2007
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1. Khái niệm về bệnh ung thư vòm mũi họng
2. Yếu tố liên quan
3. Lâm sàng
3.1. Các dấu hiệu sớm
3.2. Các dấu hiệu muộn
4. Chẩn đoán
4.1. Chẩn đoán lâm sàng
4.2. Cận lâm sàng
4.2.1. Chẩn đoán tế bào học và mô bệnh học
4.2.2. Chẩn đoán huyết học
4.2.3. Chẩn đoán hình ảnh
4.3. Chẩn đoán giai đoạn
5. Diễn biến và tiên lượng
6. Hướng điều trị và chăm sóc cho ung thư vòm mũi họng hiện nay
6.1. Hướng điều trị
6.1.1. Trên thế giới
6.1.2. Tại bệnh viện K
6.2. Hướng chăm sóc NB ung thư vòm mũi họng
7. Nội dung công tác chăm sóc điều dưỡng với người bệnh
8. Độc tính cấp trên lâm sàng khi NB xạ trị
8.1. Mệt mỏi
8.2. Bỏng da
8.3. Viêm niêm mạc
8.4. Vấn đề ăn uống
9. Hướng dẫn cho người bệnh tự chăm sóc cho UTVMH hiện nay
9.1. Theo tài liệu nước ngoài
9.1.1. Hướng dẫn cho bệnh nhân tự chăm sóc da
9.1.2. Hướng dẫn cho bệnh nhân tự chăm sóc niêm mạc miệng
9.2. Thực tế áp dụng tại bệnh viện K
9.2.1. Chăm sóc da vùng bị chiếu xạ
9.2.2. Chăm sóc niêm mạc miệng
9.2.3. Chăm sóc về dinh dưỡng
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.3. Cỡ mẫu, cách chọn mẫu
2.2.4. Thu thập thông tin
2.2.5. Các tiêu chuẩn đánh giá
2.2.6. Xử lý số liệu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm người bệnh
3.1.1. Tuổi
3.1.2. Giới
3.1.3. Nơi ở
3.1.4. Nghề nghiệp
3.1.5. Thực hiện đủ liều xạ trị
3.1.6. Gián đoạn khi xạ trị, tính trên số NB tia đủ liều
3.1.7. Ảnh hưởng đến toàn trạng và độc tính cấp khi điều trị, tính trên số bệnh nhân tia đủ liều
3.1.8. Về điều kiện ăn - ở khi điều trị
3.2. Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng
3.2.1. Công tác đánh giá NB và giải thích quy trình trước điều trị của điều dưỡng
3.2.2. Đánh giá công tác hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc của điều dưỡng trước điều trị
3.2.3. Chủ động cung cấp thông tin cho người bệnh trong quá trình điều trị
3.2.4. Đánh giá sự chủ động gặp người bệnh hàng ngày của điều dưỡng trong quá trình điều trị, tính trên tổng số NB ban đầu
3.2.5. Hiệu quả của công tác hướng dẫn tự chăm sóc của da vùng tia và niêm mạc miệng
3.2.6. Mức độ hài lòng của người bệnh khi kết thúc điều trị
3.2.7. Ghi nhận của điều dưỡng khi kết thúc điều trị, tính trên số NB đủ liều triệt căn
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm người bệnh
4.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới
4.1.2. Đặc điểm về nơi ở và nghề nghiệp
4.1.3. Đánh giá thời gian gián đoạn điều trị và liều xạ trị
4.1.4. Đánh giá mức độ độc tính trên người bệnh trong quá trình xạ trị
4.1.5. Điều kiện ăn và ở của người bệnh trong quá trình điều trị
4.2. Công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng
4.2.1. Nhận định người bệnh, giải thích và hướng dẫn quy trình trước điều trị của điều dưỡng
4.2.2. Công tác hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc trước và trong quá trình xạ trị
4.2.3. Điều dưỡng chủ động cung cấp thông tin cho người bệnh trong quá trình điều trị
4.2.4. Điều dưỡng chủ động gặp người bệnh trong quá trình điều trị
4.2.5. Hiệu quả của công tác hướng dẫn tự chăm sóc của da vùng tia và niêm mạc miệng
4.2.6. Ghi nhận của điều dưỡng khi NB kết thúc điều trị
4.2.7. Mức độ hài lòng của người bệnh khi kết thúc điều trị
Chương 5: KẾT LUẬN
1. Đặc điểm người bệnh
2. Công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng
KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan