[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của một số nghiệm pháp lâm sàng trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay ở người trưởng thành

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của một số nghiệm pháp lâm sàng trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay ở người trưởng thành
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Đại cương về hội chứng ống cổ tay
1.2. Dây thần kinh giữa và cấu tạo giải phẫu của ống cổ tay
1.2.1. Dây thần kinh giữa
1.2.2. Cấu tạo ống cổ tay
1.3. Cơ chế giải phẫu bệnh sinh của hội chứng ống cổ tay
1.3.1. Những thay đổi về giải phẫu sinh lý bệnh của dây thần kinh khi bị chèn ép
1.3.2. Trong hội chứng ống cổ tay
1.4. Các triệu chứng lâm sàng của hội chứng ống cổ tay
1.4.1. Rối loạn về cảm giác
1.4.2. Rối loạn về vận động
1.5. Các nghiệm pháp lâm sàng
1.5.1. Nghiệm pháp Tinel
1.5.2. Nghiệm pháp Phalen
1.5.3. Nghiệm pháp ấn vùng ống cổ tay
1.6. Các biến đổi về điện sinh lý của dây thần kinh giữa trong hội chứng ống cổ tay
1.6.1. Thay đổi về dẫn truyền của dây thần kinh giữa
1.6.2. Ghi điện cơ
1.7. Tình hình nghiên cứu về hội chứng ống cổ tay
1.7.1. Trên thế giới
1.7.2. Trong nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Nhóm bệnh
2.1.2. Nhóm chứng
2.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng ống cổ tay
2.1.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.3. Thu thập và số lý số liệu
2.4. Đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ
3.1. Phân bố theo tuổi
3.2. Phân bố theo giới
3.3. Nghề nghiệp
3.4. Vị trí tổn thương
3.4.1. Phân bố theo bên tổn thương
3.4.2. Liên quan với tay thuận
3.5. Các triệu chứng chủ quan thường gặp
3.6. Các nghiệm pháp lâm sàng
3.6.1. Nghiệm pháp Tinel
3.6.2. Nghiệm pháp Phalen
3.6.3. Nghiệm pháp ấn vùng cổ tay
3.6.4. Độ nhạy và độ đặc hiệu của các nghiệm pháp
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Tuổi
4.2. Giới
4.3. Nghề nghiệp
4.4. Vị trí tổn thương
4.5. Các triệu chứng chủ quan thường gặp
4.6. Các nghiệm pháp lâm sàng
4.6.1. Nghiệm pháp Tinel
4.6.2. Nghiệm pháp Phalen
4.6.3. Nghiệm pháp ấn vùng cổ tay
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan