[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kiến thức kỹ năng thực hành của mẹ bệnh nhân nhi hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kiến thức kỹ năng thực hành của mẹ bệnh nhân nhi hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lịch sử hen
1.2. Định nghĩa
1.3. Dịch tễ học
1.4. Yếu tố nguy cơ của hen phế quản
1.5. Cơ chế bệnh sinh trong hen phế quản.
1.6. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.
1.7. Chẩn đoán hen phế quản.
1.8. Điều trị.
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
2.3. Kiểm soát sai số:
2.4. Phân tích và xử lý số liệu
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
2.6. Tính khả thi của đề tài
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung của nhóm nghiên cứu
3.2. Kiến thức của mẹ bệnh nhi về bệnh hen phế quản trước và sau tham gia quản lý hen
3.3. Tìm hiểu mối liên quan giữa trình độ học vấn của các mẹ bệnh nhi với kiến thức về bệnh hen
3.4. Đánh giá kỹ năng thực hành của mẹ bệnh nhi trong sử dụng các thuốc điều trị hen trước và sau khi tham gia chương trình quản lý hen
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Thông tin chung của nhóm nghiên cứu
4.1.1. Thông tin chung của bệnh nhi hen phế quản trong nhóm nghiên cứu
4.1.2. Thông tin về mẹ bệnh nhi
4.2. Kiến thức của mẹ bệnh nhi về bệnh hen phế quản trước và sau tư vấn
4.2.1. Kiến thức chung về bệnh
4.2.2. Kiến thức của mẹ bệnh nhi về bệnh hen phế quản trước và sau tư vấn
4.3. Mối liên quan giữa trình độ học vấn của mẹ bệnh nhi với kiến thức về bệnh hen phế quản
4.4. Kỹ năng xịt thuốc bằng bình xịt định liều babyhaler
4.5. Kỹ năng xịt thuốc bằng bình xịt định liều
4.6. Thực hành xịt thuốc của mẹ bệnh nhi hen phế quản trước và sau tư vấn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan