[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. TỔNG QUAN
1.1 Đại cương
1.1.1 Giải phẫu khí quản [2]
1.1.2 Nguyên nhân gây hẹp khí quản
1.1.3 Phân độ hẹp khí quản
1.1.4 Các phương pháp điều trị hẹp khí quản
1.1.4.1 Điều trị bảo tồn
1.1.4.2 Điều trị phẫu thuật
1.1.4.3 Tình hình phẫu thuật cắt nối khí quản tại Việt Nam
1.1.4.4 Tình hình phẫu thuật cắt nối khí quản trên thế giới
1.2 Chăm sóc bệnh nhân sau mổ cắt nối khí quản tận-tận
1.2.1 Chăm sóc tại phòng mổ
1.2.2 Chăm sóc hậu phẫu ban đầu
1.2.3 Chăm sóc tại buồng điều trị
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu
2.2.2 Cách chọn mẫu
2.2.3 Các biến số nghiên cứu
2.3 Phương pháp thu thập số liệu
2.3.1 Công cụ
2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.4 Phương pháp chăm sóc bệnh nhân sau mổ khí quản
2.4.1 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sau mổ có ống nội khí quản [1]
2.4.2 Quy trình chăm sóc bệnh nhân sau mổ khi đã rút ống nội khí quản
2.5 Các khái niệm và tiêu chuẩn đánh giá
2.6 Xử lí số liệu
2.7 Đạo đức nghiên cứu
III. KẾT QUẢ
3.1 Kết quả chăm sóc hô hấp sau mổ
3.1.1 Tuổi và giới
3.1.2 Nguyên nhân gây hẹp khí quản
3.1.3 Thời gian lưu ống nội khí quản sau mổ
3.1.4 Biến chứng
3.1.5 Thời gian cố định cằm ngực
3.1.6 Thời gian nằm viện sau mổ
3.2 Kết quả theo dõi mức độ khó thở sau mổ
3.2.1 Theo dõi tần số thở
3.2.2 Mức độ khó thở của bệnh nhân sau mổ
3.2.3 Khả năng ho khạc
3.2.4 Độ bão hòa oxi SpO2 trên monitor
IV. BÀN LUẬN
4.1 Bàn luận về chăm sóc hô hấp sau mổ cắt nối khí quản tận – tận
4.2 Bàn luận về các chỉ tiêu theo dõi mức độ khó thở
V. KẾT LUẬN
VI. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 
[/tomtat]

Bài viết liên quan