[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn Manugel

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn Manugel
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Nhiễm khuẩn bệnh viện, vị trí và vai trò của vệ sinh bàn tay trong nhiễm khuẩn bệnh viện.
1.1. Nhiễm khuẩn bệnh viện.
1.2. Ví trí, vai trò của vệ sinh bàn tay trong nhiễm khuẩn bệnh viện.
2. Các vấn đề về vệ sinh bàn tay và rủa tay nhanh bằng cồn Manugel.
2.1. Vệ sinh bàn tay.
2.2. Rủa tay nhanh bằng cồn Manugel.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Xử lý số liệu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.
3.2. Hiệu quả sát khuẩn bàn tay của kỹ thuật rửa tay nhanh bằng cồn Manugel.
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Bàn luận về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.
4.1.1. Đặc điểm về giới.
4.1.2. Đặc điển tuổi và các chỉ số cơ thể.
4.1.3. Đặc điểm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn.
4.1.4. Đặc điểm bệnh lý của đối tượng nghiên cứu.
4.2. Bàn luận về hiệu quả sát khuẩn bàn tay của kỹ thuật rửa tay nhanh bằng cồn Manugel.
4.2.1. Nhiễm khuẩn bàn tay nhân viên trước khi rửa tay nhanh bằng cồn Manugel.
4.2.2. Nhiễm khuẩn tồn dư ở bàn tay nhân viên sau khi rửa tay nhanh bằng cồn Manugel.
4.2.3. Hiệu quả sát khuẩn bàn tay của kỹ thuật rửa tay nhanh bằng cồn Manugel.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan