[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn phổi trên người bệnh thở máy và hiệu quả chăm sóc của điều dưỡng viên


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn phổi trên người bệnh thở máy và hiệu quả chăm sóc của điều dưỡng viên
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giải phẫu hệ hô hấp
1.1.1. Mũi
1.1.2. Hầu
1.1.3. Thanh quản
1.1.4. Khí quản
1.1.5. Phổi
1.2. Sinh lý hô hấp
1.2.1. Điều hòa hô hấp
1.2.2. Các yếu tố tham gia điều hòa hô hấp
1.3. Sinh lý bệnh
1.3.1. Các hội chứng rối loạn thông khí
1.3.2. Nguyên nhân rối loạn hô hấp
1.4. Khái niệm về nhiễm khuẩn bệnh viện
1.4.1. Định nghĩa
1.4.2. Vai trò của chống nhiễm khuẩn bệnh viện
1.5. Đặc điểm lâm sàng của viêm phổi
1.5.1. Định nghĩa
1.5.2. Nguyên nhân
1.5.3. Biểu hiện lâm sàng
1.5.4. Cận lâm sàng
1.5.5. Tiến triển và biến chứng
1.6. Điều trị
1.7. Tình hình viêm phổi ở bệnh nhân thở máy trên Thế giới và Việt Nam Tình hình VPTM trên thế giới
1.8. Chăm sóc bệnh nhân thở máy
1.8.1. Quy định để đảm bảo thở máy an toàn
1.8.2. Quản lý, bảo dưỡng, vệ sinh, khử khuẩn máy thở [3]
1.8.3. Chăm sóc bệnh nhân thở máy (áp dụng qui trình điều dưỡng 5 bước)
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn phổi liên quan đến thở máy
2.1.4. Các định nghĩa
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.3. Các bước thực hiện [8]
2.2.4. Các biến số nghiên cứu
2.2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.6. Xử lý số liệu
2.2.7. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung
3.1.1. Giới của đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Tuổi của đối tượng nghiên cứu
3.1.3. Đặc điểm nhóm bệnh lý ở bệnh nhân thở máy
3.1.4. Đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân thở máy
3.1.5. Các vi khuẩn gây viêm phổi trên người bệnh thở máy
3.1.6. Số ngày thở máy trung bình của hai nhóm bệnh nhân
3.1.7. Tỷ lệ bệnh nhân VPTM sớm và VPTM muộn
3.2. Các yếu tố liên quan đến viêm phổi trên người bệnh thở máy
3.2.1. Sự liên quan giữa giới với viêm phổi thở máy
3.2.2. Sự liên quan giữa nhóm bệnh hô hấp với viêm phổi thở máy
3.2.3. Liên quan giữa dấu hiệu lâm sàng với BN thở máy
3.2.4. Liên quan giữa số ngày thở máy với viêm phổi thở máy
3.2.5. Liên quan giữa số lần chăm sóc ống NKQ, MKQ, VSRM với viêm phổi thở máy
3.2.6. Liên quan giữa hút đờm bằng ống hút kín với viêm phổi thở máy
3.2.7. Liên quan giữa sự chăm sóc BN trong phòng tự nguyện với VPTM
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm về VPTM
4.1.1. Về tuổi và giới
4.1.2. Nhóm bệnh
4.1.3. Về các biểu hiện lâm sàng ở bệnh nhân VPTM
4.1.4. Tác nhân vi khuẩn gây VPTM
4.1.5. Thời điểm xuất hiện VPTM trong quá trình điều trị
4.1.6. Thời gian thở máy trên bệnh nhân VPTM
4.2. Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ viêm phổi thở máy
4.2.1. Sự liên quan giữa giới với VPTM
4.2.2. Sự liên quan giữa người bệnh ở nhóm bệnh hô hấp với VPTM
4.2.3. Sự liên quan giữa nhiều dấu hiệu lâm sàng với viêm phổi thở máy
4.2.4. Sự liên quan giữa số ngày thở máy với viêm phổi thở máy
4.2.5. Sự liên quan số lần chăm sóc (NKQ, MKQ, VSRM) với VPTM
4.2.6. Sự liên quan giữa sử dụng ống hút đờm kín với viêm phổi thở máy
4.2.7. Sự liên quan giữa BN nằm điều trị tại phòng tự nguyện với VPTM
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan