[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiến thức thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Kiến thức thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Đại cương về bệnh vảy nến
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Dịch tễ
1.1.3. Chẩn đoán
1.1.4. Triệu chứng lâm sàng
1.1.5. Thể lâm sàng
1.1.6. Biến chứng
1.1.7. Điều trị
1.2. Tuân thủ điều trị và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị
1.2.1. Khái niệm tuân thủ điều trị
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị trên bệnh nhân vảy nến
1.2.3. Các nghiên cứu về tuân thủ điều trị
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
2.4. C m u chọn m u nghiên cứu
2.5. Công cụ thu th p số liệu
2.6. Kỹ thu t thu th p số liệu
2.7. Các biến số nghiên cứu
2.8. Tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ chế độ điều trị của bệnh nhân vảy nến
2.8.1. Đánh giá về kiến thức tuân thủ điều trị của bệnh vảy nến
2.8.2. Đánh giá về thực hành về tuân thủ điều trị bệnh vảy nến
2.9. Xử lý số liệu
2.10. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.
2.11. Sai số và biện pháp khắc phục
2.11.1. Sai số
2.11.2. Biện pháp khắc phục
Thang Long University Library
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung ĐTNC và đặc điểm về dịch vụ y tế
3.2. Kiến thức, thực hành về tuân thủ điều trị của ĐTNC
3.2.1. Kiến thức về tuân thủ điều trị của ĐTNC
3.2.2. Thực hành về tuân thủ điều trị của ĐTNC
3.3. Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của ĐTNC
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Thông tin chung của ĐTNC
4.2. Thực trạng kiến thức về tuân thủ điều trị của ĐTNC
4.3. Thực trạng thực hành tuân thủ điều trị của ĐTNC
4.4. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của ĐTNC
4.5 Hạn chế của nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan