[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm rối loạn cơ tròn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm rối loạn cơ tròn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1/ ĐẠI CƯƠNG VỀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
1.2/ ĐẠI CƯƠNG VỀ RỐI LOẠN CƠ TRÒN Ở BỆNH NHÂN TBMMN
1.3/ PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI.
1.3.1/ Chế độ dinh dưỡng
1.3.2/ Chăm sóc đường tiết niệu
1.4/ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN.
1.4.1/ Trên thế giới.
1.4.2/ Tại Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1/ Đối tượng nghiên cứu.
2.1.1/ Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
2.1.2/ Tiêu chuẩn loại trừ
2.2/ Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1/ Thiết kế nghiên cứu
2.2.2/ Cỡ mẫu.
2.2.3/ Các bước tiến hành.
2.3/ Cách thức xử lý số liệu:
2.4/ Đạo đức trong nghiên cứu
2.5/ Địa điểm - thời gian nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1/ Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.1.1/ Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới.
3.1.2/ Đặc điểm ý thức (Glasgow)
3.1.3/ Đặc điểm thể bệnh.
3.2/ Rối loạn cơ tròn trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu.
3.2.1/ Đặc điểm rối loạn cơ tròn bàng quang
3.2.2/ Đặc điểm rối loạn cơ tròn hậu môn
3.3/ Liên quan giữa tuổi với rối loạn cơ tròn.
3.3.1/ Liên quan giữa tuổi với RLCT bàng quang
3.3.2/ Liên quan giữa tuổi với RLCT hậu môn
3.4/ Liên quan giữa giới với RLCT.
3.4.1/ Liên quan giữa giới với RLCT bàng quang
3.4.2/ Liên quan giữa giới với RLCT hậu môn
3.5/ Liên quan giữa ý thức (Glasgow) với RLCT.
3.5.1/ Liên quan giữa ý thức với RLCT bàng quang.
3.5.2/ Liên quan giữa ý thức với RLCT hậu môn.
3.6/ Liên quan thể bệnh với RLCT
3.6.1/ Liên quan giữa thể bệnh với RLCT bàng quang.
3.6.2/ Liên quan giữa thể bệnh với RLCT hậu môn
3.7/ Liên quan giữa thời gian sau tai biến với RLCT
3.7.1/ Liên quan giữa thời gian sau tai biến với RLCT bàng quang
3.7.2/ Liên quan giữa thời gian sau tai biến với RLCT hậu môn
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1/ Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu theo tuổi, giới
4.1.1/ Đặc điểm tuổi và giới tính
4.1.2/ Đặc điểm ý thức (Glasgow)
4.1.3/ Đặc điểm thể bệnh.
4.2/ Rối loạn cơ tròn trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu.
4.2.1/Đặc điểm rối loạn cơ tròn bàng quang
4.3/ Bàn luận về liên quan giữa tuổi với RLCT.
4.4/ Bàn luận về liên quan giữa giới với rối loạn cơ tròn.
4.5/ Bàn luận về liên quan giữa ý thức (Glasgow) với RLCT.
4.6/ Bàn luận về liên quan giữa thể bệnh với RLCT
4.7/ Bàn luận liên quan giữa thời gian sau tai biến với RLCT.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan