[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng bảo vệ gan của cây cỏ mật (Eriochloa ramosa (Retz.) Hack. họ poaceae)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng bảo vệ gan của cây cỏ mật (Eriochloa ramosa (Retz.) Hack. họ poaceae)
MỤC LỤC
1 ĐẶT VẤN ĐỀ
2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Bệnh viêm gan và một số xét nghiệm thường dùng để đánh giá tổn thương gan
2.1.1 Bệnh viêm gan
2.1.2 Một số xét nghiệm thường dùng để đánh giá tổn thương gan
2.2 Thuốc và phương pháp điều trị viêm gan
2.2.1 Thuốc điều trị viêm gan
2.2.2 Các phương pháp điều trị viêm gan
2.3 Tổng quan về cây cỏ mật ( Eriochloa ramosa (Retz.) Hack.)
3 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Nguyên liệu
3.2 Hóa chất và động vật thí nghiệm
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1 Phương pháp nghiên cứu thực vật
3.3.2 Phương pháp nghiên cứu thành phần hóa học trong dược liệu
3.3.3 Phương pháp nghiên cứu tác dụng sinh học
3.3.3.1 Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan
3.3.3.2 Nghiên cứu tác dụng làm tăng phục hồi tổn thương gan
3.3.3.3 Nghiên cứu tác dụng hiệp đồng giấc ngủ với phenobarbital
3.3.3.4 Nghiên cứu tác dụng lợi mật
3.3.3.5 Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp
3.3.3.6 Nghiên cứu tác dụng chống viêm mạn
3.3.3.7 Nghiên cứu độc tính cấp
3.3.3.8 Nghiên cứu độc tính bán trường diễn
3.3.3.9 Phương pháp xử lý kết quả
4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Kết quả nghiên cứu về thực vật
4.2 Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học
4.2.1 Định tính các thành phân hóa học
4.2.2 Định lượng các thành phần hoa học trong cao nước và cao cồn cỏ mật
4.2.3 Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số thành phần hóa học trong cỏ mật
4.2.3.1 Nghiên cứu phân lập một số thành phần hóa học
4.2.3.2 Hằng số vật lý và các dữ liệu phổ của các hợp chất
4.2.3.3 Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất
4.3 Nghiên cứu tác dụng sinh học
4.3.1 Nghiên cứu sàng lọc tác dụng bảo vệ gan của cỏ mật
4.3.2 Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao nước cỏ mật
4.3.2.1 Ảnh hưởng của cỏ mật lên trong lượng gan chuột
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng CCl4
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng PAR
4.3.2.2 Ảnh hưởng của cỏ mật lên lên hoạt độ enzym transaminase
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng CCl4
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng PAR
4.3.2.3 Ảnh hưởng của cỏ mật lên lên nồng độ bilirubintrong
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng CCl4
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng PAR
4.3.2.4 Ảnh hưởng của cỏ mật lên lên mô bệnh học gan chuột
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng CCl4
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng PAR
4.3.2.5 Ảnh hưởng của cỏ mật lên nồng độ MDA trong dịch đồng thể
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng CCl4
- Trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng PAR
4.3.3 Nghiên cứu tác dụng làm tăng phục hồi tổn thương gan của cao nước cỏ mật
4.3.4 Nghiên cứu tác dụng hiệp đồng giấc ngủ của cao cỏ mật khi phối hợp với phối hợp với phenobarbital
4.3.5 Nghiên cứu tác dụng lợi mật của cao nước cỏ mật
4.3.6 Nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp của cỏ mật
4.3.7 Nghiên cứu tác dụng chống viêm mạn của cỏ mật
4.3.8 Nghiên cứu độc tính cấp
4.3.9 Nghiên cứu độc tính bán trường diễn
4.3.9.1 Tình trạng chung và sự thay đổi thể trọng của thỏ
4.3.9.2 Đánh giá chức năng tạo máu
4.3.9.3 Đánh giá chức năng gan
4.3.9.2 Đánh giá chức năng thận
5 BÀN LUẬN
6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan