[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhận thức chăm sóc thông tiểu của người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Nhận thức chăm sóc thông tiểu của người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức năm 2012
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Hệ tiết niệu
1.1.1 Thận
1.1.2 Niệu quản
1.1.3 Bàng quang
1.1.4 Niệu đạo
1.2 Quá trình hình thành và bài xuất NT
1.2.1 Quá trình hình thành NT
1.2.2 Quá trình bài xuất NT
1.3 Nhiễm khuẩn tiết niệu
1.3.1 Tình hình NK trên thế giới và Việt Nam
1.3.2 Chẩn đoán và điều trị
1.3.3 Nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh viện
1.4 Chăm sóc NB sau phẫu thuật hệ TN có thông tiểu
1.4.1 Nhận định người bệnh
1.4.2 Chẩn đoán ĐD và kết quả mong đợi
1.4.3 Lập kế hoạch chăm sóc
1.4.4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc
1.4.4.1 Chăm sóc người bệnh 24 giờ đầu sau phẫu thuật về
1.4.4.2 Chăm sóc người bệnh sau 25 giờ sau phẫu thuật về
1.4.5 Lượng giá
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Các biến số nghiên cứu
2.2.3 Cách chấm điểm kiến thức
2.3 Xử lý số liệu
2.4 Đạo đức nghiên cứu
2.5 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.1 Giới
3.1.2 Tuổi
3.1.3 Trình độ học vấn
3.1.4 Nghề nghiệp
3.1.5 Nơi ở
3.2 Kiến thức của đối tượng nghiên cứu
3.3 Tình trạng sốt trong ngày của NB
3.4 Những khó khăn gặp phải khi chăm sóc thông tiểu cho NB
3.4.1 Thời gian sau phẫu thuật
3.4.2 Thời điểm trong ngày
3.4.3 Địa điểm
3.4.4 Tình trạng NB
3.4.5 Nguyên nhân gặp khó khăn
3.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức chăm sóc thông tiểu
3.5.1 Giới
3.5.2 Tuổi
3.5.3 Học vấn
3.5.4 Nơi ở
3.5.5 Nghề nghiệp
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
4.2 Kiến thức của đối tượng nghiên cứu
4.3 Tình trạng sốt của NB trong ngày
4.4 Những khó khăn mà NN trong quá trình chăm sóc thông tiểu
4.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan