[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhu cầu thông tin khi xuất viện của bệnh nhân tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Nhu cầu thông tin khi xuất viện của bệnh nhân tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương về gãy xương
1.1.1. Phân loại gãy xương
1.1.2. Sinh lý quá trình liền xương
1.1.3. Điều trị gãy xương
1.1.4. Biến chứng của gãy xương
1.2. Nhu cầu thông tin và tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân trước khi xuất viện
1.2.1. Nhu cầu thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
1.2.2. Tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin cho bệnh nhân trước khi xuất viện
1.2.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang
2.4. Cỡ mẫu, và phương pháp chọn mẫu: nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với cỡ mẫu là 50 đối tượng.
2.5. Biến số nghiên cứu
2.6. Công cụ thu thập số liệu
2.7. Phương pháp thu thập số liệu
2.8. Đạo đức trong nghiên cứu
2.9. Xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm về đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Phân bố theo nhóm tuổi
3.1.2. Giới tính
3.1.3. Thời gian nằm viện
3.1.4. Chẩn đoán
3.1.5. Tình trạng bệnh nhân khi xuất viện
3.1.6. Tiền sử gãy xương
3.2. Mức độ được cung cấp thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
3.2.1. Mức độ được cung cấp thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện theo các nhóm thông tin
3.2.2. Trung bình mức độ được cung cấp nhu cầu thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
3.3. Nhu cầu thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
3.3.1. Nhu cầu thông tin của bệnh nhân theo các nhóm thông tin
3.3.2. Trung bình nhu cầu của bệnh nhân trước khi xuất viện
3.4. Mối tương quan nhu cầu và mức độ
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
4.1.1. Tuổi
4.1.2. Giới
4.1.3. Thời gian nằm viện
4.1.4. Chẩn đoán
4.1.5. Tình trạng khi xuất viện
4.1.6. Tiền sử gãy xương
4.2. Mức độ được cung cấp thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
4.3. Nhu cầu thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
4.4. Mối tương quan giữa mức độ được cung cấp thông tin và nhu cầu thông tin của bệnh nhân trước khi xuất viện
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan