[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự thay đổi nồng độ IOD niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng IOD ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá đã phẫu thuật trước điều trị bằng I131

[/kythuat]
[tomtat]
Sự thay đổi nồng độ IOD niệu sau thực hiện chế độ ăn kiêng IOD ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá đã phẫu thuật trước điều trị bằng I131
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương về sự chuyển hóa iod trong cơ thể
1.1.1. Chuyển hoá iod trong cơ thể
1.1.2. Phân bố iod trong cơ thể
1.1.3. Chức năng của iod
1.1.4. Hấp thu và chuyển hóa iod trong cơ thể
1.1.5. Đánh giá tình trạng iod
1.2. Giải phẫu định khu tuyến giáp và liên quan
1.2.1. Tuyến giáp
1.2.2. Sơ lược sinh tổng hợp hormon tuyến giáp T3, T4
1.3. Sinh bệnh học ung thư tuyến giáp
1.3.1. Nguyên nhân sinh bệnh:
1.3.2. Lâm sàng
1.3.3. Cận lâm sàng
1.3.4. Chẩn đoán xác định
1.3.5. Phân loại mô học
1.3.6. Chẩn đoán giai đoạn
1.4. Điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa
1.4.1. Điều trị phẫu thuật:
1.4.2. Sử dụng 131I trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật:
1.5. Vai trò của việc ăn kiêng iod trước điều trị bằng 131I.
1.6.1 Những nghiên cứu về iod niệu ở trong nước
1.6.2. Những nghiên cứu về iod niệu ở nước ngoài
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Nhóm nghiên cứu
2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Nhóm nghiên cứu
2.2.3. Các chỉ số nghiên cứu
2.2.4. Phương tiện phục vụ nghiên cứu
2.2.5. Thu thập số liệu
2.3. Xử lý số liệu
2.4. Đạo đức nghiên cứu:
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới
3.1.2. Đặc điểm về vùng miền
3.2. Nồng độ iod niệu của bệnh nhân trước và sau thực hiện chế độ ăn kiêng iod 02 tuần
3.2.1. Kết quả thực hiện chế độ ăn
3.2.2. Nồng độ iod niệu ở bệnh nhân UTTG trước và sau thực hiện chế độ ăn kiêng phân theo giới, vùng miền
3.3. Nồng độ iod niệu ở nhóm bệnh nhân ăn kiêng tuyệt đối (nhóm 1) và không tuyệt đối (nhóm 2)
3.3.1. Nồng độ iod niệu ở 2 nhóm trước ăn kiêng
3.3.2. Nồng độ iod niệu ở 2 nhóm sau ăn kiêng
3.3.3. Nồng độ iod niệu ở 2 nhóm trước và sau ăn kiêng
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Nồng độ iod niệu ở bệnh nhân UTTG thể biệt hoá trước và sau thực hiện chế độ ăn kiêng iod.
4.3. So sánh nồng độ iod niệu giữa nhóm bệnh nhân ăn kiêng iod tuyệt đối và nhóm bệnh nhân ăn kiêng tương đối.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan