[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

[/kythuat]
[tomtat]
Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Định nghĩa, tỷ lệ và nguyên nhân vô sinh.
1.2. Điều trị vô sinh bằng thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm.
1.3. Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến kết quả có thai.
1.4. Khía cạnh tâm lý lâm sàng.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả.
2.3. Phân tích số liệu.
2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm bệnh nhân tham gia nghiên cứu.
3.2. Nghề nghiệp đối tượng nghiên cứu.
3.3. Tâm lý của các bệnh nhân đang điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân.
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Thiết kế bộ câu hỏi.
4.2. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu.
4.3. Đặc điểm tâm lý các bệnh nhân đang điều trị vô sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm.
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý bệnh nhân.
Chương 5: KẾT LUẬN
5.1. Đặc điểm bệnh nhân vô sinh điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
5.2. Tâm lý các bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
5.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan