[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hành vi sức khỏe, nguy cơ trầm cảm và stress của sinh viên năm thứ hai đại học Thương mại năm 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hành vi sức khỏe, nguy cơ trầm cảm và stress của sinh viên năm thứ hai đại học Thương mại năm 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. Một số khái niệm
2. Một số nghiên cứu đã có về sức khỏe SV
3. Khái quát đặc điểm của SV
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Địa điểm và thời gian
2. Đối tượng nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Đạo đức nghiên cứu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
2. Hành vi sức khỏe của SV
3. Đánh giá nguy cơ trầm cảm (CES-D)
4. Các yếu tố liên quan tới stress
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
2. Hành vi sức khỏe của SV
3. Đánh giá nguy cơ trầm cảm
4. Các yếu tố liên quan tới stress
KẾT LUẬN VÀ KHUYỂN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan