[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện Bạch Mai năm 2012 – 2013
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1 Một số khái niệm về ghép tế bào gốc tạo máu
1.1.1 Định nghĩa
1.1.2 Lịch sử ngành ghép tế bào gốc tạo máu
1.1.3 Phân loại ghép TBGTM
1.1.4 Biến chứng của ghép TBGTM
1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị ghép TBGTM
1.2 Vấn đề dinh dưỡng ở bệnh nhân ghép TBGTM
1.2.1 Nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân ghép TBGTM
1.2.2 Đường nuôi dưỡng
1.3 Một số nghiên cứu về ghép TBGTM trên thế giới và Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng
2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân đa u tủy xương
2.1.3 Tiêu chuẩn dinh dưỡng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Thiết kế, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp chọn mẫu
2.2.3 Các biến số nghiên cứu
2.2.4 Một số tiêu chuẩn áp dụng trong nghiên cứu
2.3 Phương pháp thu thập số liệu và cỡ mẫu
2.3.1 Nguồn số liệu
2.3.2 Các kĩ thuật thu thập số liệu
2.3.3 Cỡ mẫu
2.4 Phương pháp phân tích số liệu
2.5 Đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
3.2 Một số đặc điểm chăm sóc dinh dưỡng bệnh nhân ghép tế bào gốc
3.2.1 Chỉ số khối cơ thể và cân nặng
3.2.2 Diễn biến năng lượng thực tế người bệnh ăn được bằng đường tiêu hóa trong quá trình ghép
3.2.3 Cách chế biến thực phẩm hàng ngày của bệnh nhân ghép TBGTM
3.2.4 Số lần trung bình cung cấp dinh dưỡng đường tiêu hóa/24h trong quá trình ghép
3.2.5 Đường nuôi dưỡng người bệnh trong quá trình ghép
3.2.6 Thời gian nuôi dưỡng đường tĩnh mạch ở một số bệnh nhân có kết hợp dinh dưỡng tĩnh mạch
3.3 Một số nhận xét về yếu tố liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
4.1.1 Đặc điểm về tuổi và giới
4.1.2 Bệnh lí đi kèm trước ghép
4.1.3 Một số biến chứng trong quá trình ghép
4.1.4 Diễn biến số lượng bạch cầu và bạch cầu đoạn trung tính trong quá trình ghép
4.2 Một số đặc điểm chăm sóc dinh dưỡng BN ghép TBGTM
4.2.1 Đặc điểm về chỉ số khối cơ thể và cân nặng
4.2.2 Diễn biến năng lượng thực tế người bệnh ăn được qua đường tiêu hóa trong quá trình ghép
4.2.3 Cách chế biến thực phẩm hàng ngày của BN ghép TBGTM
4.2.4 Số lần trung bình cung cấp dinh dưỡng đường tiêu hóa/24h trong quá trình ghép
4.2.5 Đường nuôi dưỡng người bệnh trong quá trình ghép
4.3 Một số rối loạn về tiêu hóa trên 5 BN được ghép TBGTM tự thân
4.4 Hạn chế và ưu điểm của nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan