[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực và dịch vụ Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần lương thực và dịch vụ Quảng Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ
1.1.1. Khái quát về kiểm soát trong quản lý
1.1.2. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.2. BẢN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.2.1. Bản chất chi phí kinh doanh
1.2.2. Phân loại chi phí kinh doanh
1.3. NỘI DUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.3.1. Các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
1.3.2. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NAM
2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NAM
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
2.1.3. Tổ chức kế toán ở Công ty Cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam
2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NAM
2.2.1. Môi trường kiểm soát liên quan đến kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh ở Công ty
2.2.2. Kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh ở Công ty thông qua các thủ tục kiểm soát
2.2.3. Kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh thông qua thông tin kế toán ở Công ty
2.2.4. Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chi phí kinh doanh ở Công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VÀ DỊCH VỤ QUẢNG NAM
3.1. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Ở CÔNG TY
3.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT TẠI CÔNG TY
3.2.1. Đối với giá vốn hàng bán
3.2.2. Đối với chi phí bán hàng
3.2.3. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp
3.3. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH THÔNG QUA THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
3.3.1. Lập dự toán chi phí kinh doanh
3.3.2. Tổ chức báo cáo và phân tích chi phí kinh doanh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan