[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Một số định nghĩa về sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ
1.2. Thành phần dinh dưỡng của sữa mẹ
1.3. Tầm quan trọng của NCBSM
1.3.1. Đối với trẻ
1.3.2. Đối với mẹ
1.3.3. Gắn bó tình cảm mẹ con
1.3.4. Hiệu quả kinh tế của NCBSM
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc NCBSM
1.4.1. Trình độ văn hóa của bà mẹ
1.4.2. Ảnh hưởng của trình độ kinh tế, văn hóa xã hội tới việc nuôi con
1.4.3. Ảnh hưởng của cán bộ y tế đến thực hành NCBSM
1.5. Tình hình NCBSM trên Thế Giới và Việt Nam
1.5.1. Tình hình NCBSM trên Thế Giới
1.5.2. Tình hình NCBSM tại Việt Nam
1.6. Những hoạt động thúc đẩy NCBSM
1.7. Hoạt động tư vấn NCBSM tại bệnh viện PSTW
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ
2.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
2.2.2. Cỡ mẫu
2.2.3. Phương pháp chọn mẫu
2.3. Các sai số và cách khống chế
2.3.1. Sai số
2.3.2. Cách khắc phục
2.3.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.4. Các biến số trong nghiên cứu
2.4.1. Các biến số nghiên cứu phục vụ mục tiêu 1
2.5. Xử lý số liệu
2.6. Khía cạnh đạo đức của đề tài
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
3.2. Một số yếu tố liên quan đến công tác tư vấn NCBSM
3.3. Hiệu quả công tác tư vấn NCBSM
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
4.2. Tình hình tư vấn tại BVPSTW
4.2.1. Tổng số sản phụ tham gia tư vấn.
4.2.2. Thời điểm tư vấn
4.2.3. Hình thức tư vấn.
4.2.4. Một số yếu tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ
4.3. Hiệu quả của công tác tư vấn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan