[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tiêu chí tuyển chọn học sinh năng khiếu múa

[/kythuat]
[tomtat]
Tiêu chí tuyển chọn học sinh năng khiếu múa
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT NĂNG KHIẾU MÚA
1.1. Hình thể
1.2. Điều kiện cơ thể
1.3. Năng khiếu âm nhạc
1.4. Năng khiếu múa
Chương II: MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG KHIẾU MÚA
2.1. Môi trường tự nhiên, địa lý vùng, miền
2.2. Đời sống kinh tế vùng, miền và gia đình
2.3. Truyền thống văn hoá vùng, miền
2.4. Môi trường gia đình và vai trò của di truyền
2.5. Môi trường xã hội
Chương III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN MÚA CHUYÊN NGHIỆP
3.1. Những nét khái quát về một số cơ sở đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp
3.2. Thực trạng công tác tuyển sinh ở một số cơ sở đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp
Chương IV: TIÊU CHÍ VÌ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VÌ NĂNG KHIẾU ĐỐI VỚI HỌC SINH MÚA
4.1. Tiêu chí và phương pháp xác định điều kiện cơ thể múa
4.2. Tiêu chí và phương pháp xác định năng khiếu âm nhạc đối với học sinh múa
4.3. Tiêu chí và phương pháp xác định năng khiếu múa
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan