[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tương quan giữa chỉ số khối cơ thể, vùng eo, tỉ số vòng eo - vòng hông với nồng độ đường huyết và insulin huyết

[/kythuat]
[tomtat]
Tương quan giữa chỉ số khối cơ thể, vùng eo, tỉ số vòng eo - vòng hông với nồng độ đường huyết và insulin huyết
MỤC LỤC
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2: TỔNG QUAN
Phần 3: THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế.
3.2. Cỡ mẫu.
3.3. Đối tượng nghiên cứu.
3.4. Đo lường các biến số.
3.5. Đo các chỉ số nhân trắc học.
3.6. Định nghĩa các biến số.
3.7. Phương pháp xử lý số liệu.
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm của dân số nghiên cứu.
4.2. Các hệ số tương quan.
4.3. Phân tích sự liên hệ giữa vòng eo và các yếu tố nguy cơ tim mạch.
4.4. Tương quan giữa BMI và vòng eo.
4.5. Tương quan giữa BMI và các yếu tố nguy cơ tim mạch.
4.6. Phân tích tỉ số eo - hông.
4.7. So sánh 3 chỉ số nhân trắc trong dự đoán nguy cơ tim mạch.
4.8. Phân tích chỉ số đề kháng insulin HOMA - IR.
4.9. Giá trị dự đoán HOMA - IR của BMI, vòng eo và tỉ số eo - hông.
4.10. Phân tích hồi qui logistic đơn biến.
4.11. Phân tích hồi qui logistic đa biến.
Phần 5: BÀN LUẬN
5.1. Đặc điểm của dân số nghiên cứu.
5.2. Chỉ số khối cơ thế (BMI).
5.3. Vòng eo.
5.4. Tương quan giữa vòng eo và BMI.
5.5. Tỉ số eo - hông.
5.6. Tình trạng đề kháng insulin. Chỉ số HOMA - IR.
5.7. Giá trị tiên đoán của các chỉ số nhân trắc.
Phần VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan