[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp để nâng cao đời sống người lao động tại khu công nghiệp Suối Dầu

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp để nâng cao đời sống người lao động tại khu công nghiệp Suối Dầu
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC BIỂU
DANH SÁCH CÁC HÌNH
CÁC TỪ VIẾT TẮT
GIỚI THIỆU CHUNG
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Một số khái niệm và chỉ tiêu đánh giá đời sống lao động.
2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của Khu công nghiệp.
3. Sự tác động của KCN trong giải quyết việc làm.
4. Vai trò các khu công nghiệp đối với việc phát triển kinh tế.
5. Tổng quan chung về sự hình thành và phát triển các KCN và lực lượng lao động trong khu công nghiệp Khánh Hòa.
Chương II: HIỆN TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU
I. Tình hình chung của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu.
1. Một vài nét về các doanh nghiệp trong KCN Suối Dầu.
2. Một vài nét về đặc trưng của người lao động trong KCN Suối Dầu.
II. Đời sống người lao động trong môi trường tại các DN.
1. Thời gian làm việc của người lao động.
2. Các vấn đề về tiền lương và thu nhập.
3. Tình hình đóng và hưởng BHXH và BHYT.
4. Điều kiện lao động.
5. Vấn đề tiếp cận với các dịch vụ y tế và tình hình tai nạn lao động.
6. Tình hình ăn ca.
7. Về quan hệ lao động.
8. Khả năng tích lũy.
9. Tình hình tham gia vui chơi giải trí "trong" doanh nghiệp.
III. Đời sống của người lao động bên ngoài các doanh nghiệp.
1. Về vấn đề nhà ở và phương tiện đi lại.
2. Về vấn đề an ninh trật tự.
3. Về điều kiện tiếp cận vui chơi giải trí.
4. Khả năng tiếp cận các dịch vụ.
5. Tình trạng hôn nhân và quan hệ xã hội.
6. Điều kiện sử dụng các dịch vụ y tế tại địa phương.
Chương III: VAI TRÒ CỦA CÁC BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ, CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG KCN SUỐI DẦU
1. Vai trò của Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Công đoàn.
3. Vai trò của cơ quan y tế dự phòng.
4. Vai trò của cơ quan lao động đối với công tác đào tạo nghề, cung cấp lao động cho KCN.
5. Vai trò của Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Tỉnh.
6. Vai trò của chính quyền địa phương.
Chương IV: NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG KCN SUỐI DẦU
I. Những phát hiện chính và kết luận.
II. Kết nghị và giải pháp.
1. Nhóm giải pháp liên quan tới chính sách từ Nhà nước, chính quyền địa phương, các Sở/Ban/Ngành, đoàn thể liên quan.
2. Nhóm giải pháp liên quan tới việc thực thi của BQL KKT Vân Phong, Công Đoàn các KCN và khu kinh tế, Đoàn thể, Chính quyền Địa phương.
3. Nhóm kiến nghị - giải pháp liên quan tới các Doanh nghiệp.
4. Nhóm giải pháp liên quan tới người lao động.
5. Những kiến nghị cho các KCN khác.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BỔ SUNG SAU HỘI THẢO NGHỆM THU
PHỤ LỤC BIỂU ĐẦU RA PHIẾU NGƯỜI LAO ĐỘNG
PHỤ LỤC BIỂU ĐẦU RA PHIẾU DOANH NGHIỆP
[/tomtat]

Bài viết liên quan