[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp định hướng niềm tin của sinh viên đại học trong điều kiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp định hướng niềm tin của sinh viên đại học trong điều kiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước ta hiện nay
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ MIỀN TIN TRONG SINH VIÊN
1. Khái niệm niềm tin và các chiều cấu trúc của niềm tin.
2. Các chiều cấu trúc của niềm tin.
3. Niềm tin với tư cách là một giá trị.
4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên sinh viên.
Chương II: NIỀM TIN VÀ BIỂU HIỆN NIỀM TIN TRONG LỐI SỐNG CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY
1. Vài đặc điểm về mẫu khảo sát.
2. Niềm tin biểu hiện trong cấu trúc hoạt động tinh thần của sinh viên hiện nay.
3. Niềm tin trong lối sống và hoạt động thực tiễn của sinh viên hiện nay.
Chương III: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NIỀM TIN CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG NIỀM TIN CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
1. Mô hình tổng hợp về sự tác động của các nhân tố đến niềm tin sinh viên.
2. Vai trò của các nhân tố tác động đến niềm tin của sinh viên hiện nay.
3. Những giải pháp định hướng niềm tin cho sinh viên.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan