[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở TiO2-carbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn DO

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở TiO2-carbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn DO
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Đại cương về xúc tác quang phổ dị thể.
1.2. Giới thiệu về Carbon nano tube.
1.3. Lưu huỳnh trong dầu mỏ và các quá trình khử lưu huỳnh.
1.3.1. Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu mỏ.
1.3.2. Tác hại của các hợp chất chứa lưu huỳnh trong dầu mỏ.
1.3.3. Hàm lượng lưu hùynh trong nguyên liệu.
1.3.4. Khử lưu huỳnh bằng hydro với sự có mặt của xúc tác.
1.3.5. Một số phương pháp khử lưu huỳnh khác HDS.
1.3.6. Khử lưu huỳnh bằng oxy hóa quang hóa trên cơ sở TiO2.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM
2.1. Nguyên liệu và thiết bị thử nghiệm.
2.1.1. Nguyên liệu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
2.1.2. Thiết bị và dụng cụ.
2.2. Tổng hợp xúc tác và các quá trình thí nghiệm.
2.2.1. Đặc trưng nguyên liệu.
2.2.2. Tổng hợp xúc tác khử lưu huỳnh trong dầu diesel.
2.2.3. Quy trình khử lưu huỳnh trong dầu diesel.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Những đặc trưng của xúc tác quang hóa tổ hợp trên cơ sở TiO2 – CNT.
3.1.1. Hình ảnh của xúc tác.
3.1.2. Kinh hiển vi điện tử quét (SEM), kinh hiển vi điện tử truyền qua (TEM).
3.1.3. Nhiễu xạ tia X.
3.1.4. Phân tích nhiệt lượng trọng TGA.
3.2. Đánh giá hoạt tính xúc tác quang hóa tổ hợp trên cơ sở TiO2 – CNT.
3.3. Cơ chế tăng cường hoạt tính của xúc tác tổ hợp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan