[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty bia Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty bia Huế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING VÀ CHIẾN LƯỚC TRUYỀN THÔNG MARKETING
1.1. Tổng quan về truyền thông marketing định hướng trình thông tích hợp.
1.2. Chiến lược truyền thông marketing.
1.3. Quản trị các chương trình truyền thông cổ động.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY BIA HUẾ
2.1. Tổng quan về Công ty Bia Huế.
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Bia Huế.
2.3. Các hoạt động marketing cho sản phẩm bia tại Công ty Bia Huế trong thời gian qua.
2.4. Thực trạng công tác truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại Công ty Bia Huế.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG CHO SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY BIA HUẾ
3.1. Mục tiêu phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.
3.2. Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại Công ty Bia Huế.
3.2.1. Xác định công chúng mục tiêu.
3.2.2. Xác định mục tiêu truyền thông.
3.2.3. Thiết kế thông điệp.
3.2.4. Lựa chọn côn cụ truyền thông.
3.2.5. Xác định ngân sách truyền thông.
3.2.6. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả truyền thông.
3.2.7. Các giải pháp hỗ trợ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan