[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU
1.1. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
1.2. Các vấn đề lý luận về chiến lược xuất khẩu.
1.3. Quy trình xây dựng chiến lược xuất khẩu.
Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU VÀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẢU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng.
2.2. Chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty sang thị trường EU trong thời gian qua.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
3.1. Xác định sứ mệnh.
3.2. Phân tích môi trường bên ngoài.
3.3. Phân tích môi trường bên trong.
3.4. Xây dựng mục tiêu xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty giai đoạn 2010 – 2009.
3.5. Phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm.
3.6. Thiết kế và lựa chọn chiến lược xuất khẩu.
3.7. Xây dựng các chính sách để thực thi chiến lược,
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan